Text

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Resurseffektivisering

Forskarskolan Reesbe

Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och MDU har tillsammans med 17 företag inom energisektorn startat forskarskolan Reesbe (Resurseffektiva energisystem för bebyggelse).

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Tillsammans gör vi en satsning på framtiden, ett gemensamt engagemang med syfte att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


Beskrivning av projektet

Reesbe är en företagsforskarskola som finansieras av KK-stiftelsen. Företagsforskarskolan består av 12 doktorander som forskar inom energisektorn. Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och MDU har tillsammans med 17 företag inom energisektorn startat forskarskolan Reesbe. Tillsammans gör vi en satsning på framtiden, ett gemensamt engagemang med syfte att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.

Med utgångspunkt från de behov och krav på energieffektivisering nationellt och inom EU som både producenter och konsumenter inom energisektorn måste förhålla sig till kommer forskarskolan Reesbe att öka kunskapen om energieffektivisering ur ett energisystemperspektiv som inbegriper resurser och miljöpåverkan från de tidiga delarna av kedjan, alltså den primärenergi som tas in i systemen vid produktionsenheterna till slutlig användning av energi i byggnader.

Syftet inom ramen för företagsforskarskolan är att utifrån ett systemperspektiv analysera samverkan mellan energitillförselsystem och energieffektiviseringsåtgärder för att minimera kostnader samt åstadkomma en väsentligt reducerad resursanvändning, lägre koldioxidutsläpp och en förbättrad inomhusmiljö vid renovering och nybyggnation av byggnader inom fjärrvärmeområdet.