Text

Förnybar energi

ABOWE - Implementing advanced concepts for biological utilization of waste

I ABOWE-projektet kommer två tekniker för avfall-till-energi, bioraffinaderi och torrötning att testas i pilotskala i olika regioner i Östersjöområdet.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

ABOWE är en fortsättning på det tidigare projektet REMOWE som handlade om att framställa energi från avfall. I ABOWE kommer två tekniker för avfall-till-energi, bioraffinaderi och torrötning att testas i pilotskala i olika regioner i Östersjöområdet. Krav från potentiella genomförare och investerare inom avfall-till-energi-området samt olika regionala förutsättningar kommer att beaktas.