Text

Hur kan små företag på landsbygden växa hållbart?

Genom en samverkansstudie mellan Mälardalens universitet och Enköpings kommun undersöks hur små företag som är verksamma på landsbygden i Enköpings kommun arbetar med ekonomisk hållbarhet och hur de kan växa hållbart.

Hållbarhet och landsbygd

Definitionen av begreppet hållbar utveckling är i Brundlandsrapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987 följande: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Numer används ofta benämningen ESG, environmental, social and governance. I denna studie beskrivs dessa på svenska som följande tre hållbarhetsdimensioner för att identifiera och beskriva företags hållbarhetsarbete:

 • Miljömässig hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Företag som arbetar med alla tre hållbarhetsdimensionerna förväntas öka sina chanser att överleva på sikt. Dessutom bidrar dessa företag till ett mer hållbart samhälle. I Sveriges arbete med att nå målen i Agenda 2030 spelar företag på landsbygden en nyckelroll för att skapa innovativa lösningar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Samverkan för att främja hållbar tillväxt
- en Enköpingsmodell

Utifrån studiens resultat har en modell utvecklats med fokus på att förbättra förutsättningarna för små företag att arbeta strukturerat mot hållbara tillväxtmål, en Enköpingsmodell. Modellen bidrar till att öka samverkan mellan små företag, kommun och akademi med fokus på hållbar tillväxt.

Nedan beskrivs modellens fem olika steg där varje steg behandlar tre aspekter:

 1. Vilka utmaningarna/möjligheterna är
 2. Vilka behov av kompetens som behövs för att möta utmaningarna och stötta möjligheterna
 3. Vilka aktörer som kan vara stödjande i det steget

Modellen kan ses som ett stöd för såväl små företag på landsbygden som kommunen för att utveckla hållbara företag och hållbar tillväxt.

Bilden anger steg 1-5 i att öka arbetet med hållbar tillväxt.

Utmaningar/möjligheter

I detta steg är målet att få företag att se fördelarna med hållbarhetsrapportering, eftersom det kan förstärka imagen och trovärdigheten. Att arbeta med hållbarhetsrapportering kan upplevas som tidskrävande och därför bortprioriteras av företagare som redan har tidsbrist. Även kunskapen och förståelsen kring hur en hållbarhetsrapportering går till kan ses som utmanande.

Nödvändig kompetens

Genom att arbeta med hållbarhetsrapportering kontinuerligt, och se rapporteringen som ett levande dokument, kan företag fokusera på de hållbarhetsmått som är viktigast för den egna verksamheten. Företag kan använda materialet för att skapa förtroende bland sina intressenter, påvisa förändringar och positionera sig tydligare på sin marknad.

Aktörer

Kommunen och akademin kan vara behjälpliga som dialogpartners i detta arbete. Genom dialog mellan kommunen och företag finns det möjlighet att se synergieffekter mellan hållbarhetsbehov och hållbarhetsmål.

Utmaningar/möjligheter

Företag bör undersöka var i värdekedjan förändringar för ökad effektivitet och hållbarhet kan göras. Det kan till exempel ske genom att hitta möjligheter till energibesparingar och bättre transportmöjligheter. Att utveckla kunskap om hållbarhet och integrera hållbarhetsaspekter i praktiken (det vill säga i det dagliga arbetet), kan kräva tidsinsatser av företag.

Nödvändig kompetens

Företag behöver utveckla kunskap att transformera aspekter och processer i värdekedjan för att exempelvis använda mindre energi och producera mindre avfall. Genom att engagera sig i branschdiskussioner och i plattformar som stödjer samverkan mellan företag och andra aktörer och samt främjar hållbarhetsoptimering, så företag kan förbättra sitt hållbarhetsarbete i praktiken.

Aktörer

Kommunen, affärsnätverk och andra intresseorganisationer kan vara behjälpliga som dialogpartners och akademin kan erbjuda forskning, kunskap och utbildning inom hållbarhetsoptimering.

Utmaningar/möjligheter

Att tänka på hållbarhet redan i designfasen är nyckeln till att skapa produkter och tjänster som inte bara möter kundernas behov, utan också minimerar miljöpåverkan. Att undersöka hur nya eller förbättrade produkter och/eller tjänster kan utvecklas.

Nödvändig kompetens

Utveckla kunskap att avgöra vilka produkter/tjänster som är bäst att satsa på ur ett hållbarhetsperspektiv.

Aktörer

Företagen kan få hjälp av kommunen i detta arbete för att etablera nätverk där dessa frågor kan diskuteras. Akademin kan erbjuda forskning, kunskap och utbildning om hållbar design och hållbarhetsmarknadsföring.

Utmaningar/möjligheter

Ompröva affärsmodeller för att integrera hållbarhetsaspekter i företagets affärsmodell på ett strategiskt sätt och hitta förbättrade eller nya vägar att skapa värde.

Nödvändig kompetens

Genom att förstå vad kunder och konsumenter vill ha och försöka möta dessa behov. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens digitala kompetens.

Aktörer

Företagen och deras kundnätverk, med stöd från kommunen och akademin.

 

Utmaningar/möjligheter

Delta i samarbeten och diskussioner som kan ge inspiration till nya idéer och nya sätt att arbeta. Företag bör även medverka i dialoger tillsammans med företag i andra branscher. Att aktivt delta i hållbarhetsinitiativ och delta i branschdiskussioner visar företags engagemang för att forma en mer hållbar framtid, där rådande affärspraktiker kan diskuteras och där samarbeten som fokuserar på hållbarhet kan initieras. Att skapa plattformar där nya praktiker tar form, vilket innebär att börja tänka och arbeta på nya sätt.

Nödvändig kompetens

Genom att utveckla kunskap om hur användningen av förnyelsebara och icke förnyelsebara resurser påverkar affärsekosystemet och samhället.

Aktörer

Kommunen kan vara behjälplig i detta arbete för att etablera starkare nätverk där dessa frågor kan diskuteras, till exempel Fjärdhundraland. Akademin kan erbjuda forskning, kunskap och utbildning om förnyelsebara och icke förnyelsebara resursers påverkan på ekonomi och ekologi.

Ökad kunskap för hållbar tillväxt

Hållbarhetsarbetet - samt tydlig marknadsföring av sådant arbete - kan hjälpa företag att nå nya målgrupper som kan generera tillväxt. Företagen behöver ökad kunskap om:

 1. Hur digital teknik kan effektivisera verksamheten
 2. Digital marknadsföring
 3. Hur företagen bör arbeta mot internationella kundsegment
 4. Hur företagen kan utveckla sina affärsmodeller

Hur stöttar kommunen små landsbygdsföretag att växa hållbart?

Studien visar behov av närmare dialog och kontakt mellan kommunen och småföretagen i frågor som berör närings- och landsbygdsutveckling samt företagens möjligheter att växa på ett hållbart sätt. Företagen i studien efterfrågar:

 • En synlig, drivande och stöttande näringslivskontakt som bjuder in till dialog.
 • Möjligheter till nätverkande som ger inspiration till nya affärsidéer.
 • Att kommunen samarbetar med lokala aktörer som har ett upparbetat förtroende bland landsbygdsföretagen.

Tidigare forskning kring hållbarhetsarbete och små företag

Resultat från tidigare forskning har visat att:

 • Hinder för hållbarhetsarbete i mindre företag inkluderar:
  • Bristande medvetenhet om hållbarhetens påverkan och fördelar
  • Begränsade tids- och resursmöjligheter
  • Bristande kompetens och expertis
 • Små företag behöver bättre (digitala) lösningar för att kunna påvisa sitt hållbarhetsarbete på ett sätt som blir hanterbart för dem.
 • Genom att synliggöra sitt hållbarhetsarbete kan företag påverka konsumenter att göra bättre hållbarhetsval.

Forskningsdesign

Forskningsdesignen för denna studie är explorativ fallstudie av fem små företag som bygger på intervjuer och arkivdatainsamling. De fem fallföretagen utmärks av att de:

 • Har ett intresse av att arbeta med hållbarhetsfrågor
 • Har mellan 0 till 49 anställda
 • Verkar inom landsbygden i Enköping
 • Möter kunder i mer än ett sammanhang (företagen säljer produkter till kunder genom olika kanaler)

Arbetet med mätbara hållbarhetsmål

Företag arbetar generellt inte med nedtecknade, mätbara hållbarhetsmål även om de arbetar systematiskt med hållbarhet som kan kopplas till deras företag. Företag som är anslutna till KRAV producerar dock varor med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människor.

Samtidigt visar studien att alla undersökta företag arbetar aktivt med att parera identifierade risker, som ofta har med våra samhällsutmaningar att göra. Till exempel torka/översvämningar, ökning av virussjukdomar, ökade uppvärmningskostnader för växthus, nya krav på gamla anläggningar med mera.

Små och medelstora företag arbetar med hållbarhetsmål. De finns inte nedtecknade utan de “finns i huvudet” på företagarna.

Kontakt på MDU