Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Mälardalen INteraction and Didactics (MIND)

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker.

Forskningen syftar till att höja kvalitén på undervisning och lärarutbildning genom ett nära samarbete mellan Mälardalens universitet och dess övningsskolor i regionen. Detta samarbete bygger på forsknings- och utvecklingsinsatser i och bortom klassrum där lärarstudenter och deras handledare blir medaktörer i insatserna.

Kontaktperson

No partial template found

Gruppen undersöker pedagogisk interaktion och praktiker genom att fokusera på audiovisuella och digitala data utifrån ett mikroanalytiskt perspektiv (t.ex. genom diskursiva metodologier såsom multimodal samtalsanalys), samt utifrån ett bredare, etnografiskt perspektiv.


Gruppen fokuserar på:

 • analyser av videoinspelad klassrumsinteraktion samt interaktion i andra medierade sammanhang där lärande och undervisning sker
 • analyser av reflektions– och återkopplingssamtal med lärare, handledare och lärarstudenter
 • analyser av annoterade och video-taggade observationer och videoinspelningar
 • analyser av framväxande databaser och korpusar av skrivet och talat material


Tvärdisciplinära aktiviteter med forskare och lärare:

 • samtalsanalytiska datasessioner
 • datasessioner med andra former av data från klassrum
 • utbildning gällande mjukvara för mikroanalyser och audiovisuell datahantering
 • utbildning i forsknings- och utvecklingsmetodik genom bl.a. workshops med lärare
 • olika former för spridning av forskningsresultat för doktorander, forskare, handledare och lärare


Ämneskunskaper:

 • engelska och svenska som andraspråk
 • flerspråkighet
 • matematikdidaktik
 • (Språk)lärarutbildning


Pågående forskningsprojekt

AI Write syftar till att revolutionera landskapet för akademiskt skrivande på engelska (som L1 och L2) genom utveckling av innovativa undervisningsmetoder och stödmaterial som utnyttjar AI-verktyg.


Projektansvarig vid MDU: Olcay Sert

Huvudfinansiering: EU

Detta projekt undersöker hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden. Hur bör man bäst utforma och effektivisera kompetensutveckling för lärare för att få effekter på undervisning och på elevernas kunskapsnivå. Ska kompetensutveckling exempelvis fokusera på undervisningsmetoder, på ledarskapet i klassrummet eller hur elever lär sig ämnet? Och vilken metod fungerar bäst för att kompetensutvecklingen ska vara så effektfull som möjligt?


Projektansvarig vid MDU: Nils Kirsten

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet