Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Litteraturvetenskapliga seminariet

Litteraturvetenskapliga seminariet är en samlande plattform för litteraturvetenskaplig forskning vid MDU.

Kontaktperson

No partial template found

Litteraturvetenskapliga seminariet samlar forskare från ämnena litteraturvetenskap och engelska och fungerar som en bred mötesplats för forskning om litteratur.

14 februari 13.15-15.00 (Obs! onsdag)

Kritikens nya ordning. Mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel.

Lina Samuelsson (eventuellt tillsammans med andra projektdeltagare) presenterar sitt pågående RJ-projekt.

Plats: Zoom,Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

Ons 28 februari 9.15-12.00

Ansökningsseminarium tillsammans med Språk- och litteraturdidaktik. Framläggning av utkast till forskningsansökningar inom de litteraturvetenskapliga samt språk- och litteraturdidaktiska områdena.

Texter för framläggning skickas till niclas.johansson@mdu.se senast 21 februari och distribueras till dem som anmält intresse.

Plats: Västerås, U3-012 eller Zoom,Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

12 mars 13.15-15.00

Bokläsning i den strömmade ljudbokens tidevarv.

Att de senaste årens boom för strömmade ljudböcker har lett till omvälvningar för både bokbransch och läsarmönster är ingen nyhet. Men hur och när lyssnar folk på ljudböcker? Finns det olika slags ljudboksläsare? Har bokströmningstjänsterna förändrat hur läsare tar del av litteratur – och vad de läser? Med utgångspunkt i den nyutgivna boken Reading Audio Readers: Book Consumption in the Streaming Age (Bloomsbury 2024) diskuterar Karl Berglund dessa frågor. Forskningen baseras på ett stort och detaljerat material av konsumtionsdata från Storytel som täcker alla svenska användare och drygt 500 böcker i det kommersiella toppskiktet.

Karl Berglund är biträdande universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning befinner sig i skärningspunkten mellan litteratursociologi och digital litteraturanalys. Reading Audio Readers är ett resultat av forskningsprojektet ”Patterns of Popularity”, finansierat av Vetenskapsrådet 2020–2024.

Plats: Västerås, Hilbertrummet (U3-083)

 

9 april 13.15-15.00

Läsmotiverade ungdomar. Om social läsning inom Booktoks läsgemenskaper.

Sociala medier som Tiktok, Instagram och Facebook har kommit att bli viktiga mötesplatser för engagerade unga läsare som vill talar om och umgås kring läsning och berättelser. Utifrån sin forskning om Booktok (Tiktok) och fankultur berättar Tuva Haglund om vad som utmärker detta digitala litteraturbruk.

Tuva Haglund är forskare i litteraturvetenskap vid Svenska Barnboksinstitutet och disputerade vid Uppsala universitet 2021 på avhandlingen Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011–2016.

Plats: Eskilstuna, Hypotesen (A6-010)

 

14 maj 13.15-16.00

Tidskriften Litteratur och språk / Diskussion om integrativ humaniora.

Första halvan av seminariet ägnas åt en diskussion om avdelningens tidskrift Litteratur och språk.

Andra halvan av seminariet ägnas åt en diskussion av Anders Ekströms och Sverker Sörlins ”The Integrative Humanities – and the Third Research Policy Regime” (https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1697481&dswid=1786 Länk till annan webbplats.). I anslutning till detta diskuteras också framtida möjligheter för litteraturvetenskapen vid MDU.

plats: Zoom, Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

11 juni 13.15-15.00

Framläggningsseminarium / Planering av höstterminen.

Niclas Johansson lägger fram text om Sami Saids Monomani. Maila niclas.johansson@mdu.se för text.

Därefter finns utrymme för att ge förslag till programpunkter för höstterminen 2024.

Plats: Zoom, Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

12 september 13:15-15:00

Therese Svensson lägger fram forskningsansökan. Maila therese.svensson@mdu.se för text.

Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

10 oktober 13.15-15:00

Thomas Sjösvärd lägger fram efterord/kommentar till Birgitta Trotzigs Dubbelheten. Maila thomas.sjosvard@mdu.se för text.

Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

14 november 13:15-15:00

Svante Landgraf lägger fram text: “Map Before Territory. Cartography in Erik Granström’s Svavelvinter”. Maila svante.landgraf@mdu.se för text.

Zoom-länk Länk till annan webbplats.

 

12 december 13:15-16:00

Västerås, U3-083, Textseminarium: Dekolonisera posthumanism (Therese Svensson)

Vi diskuterar texter på temat ”Dekolonisera posthumanism”. Therese väljer texter och distribuerar till den som anmält intresse till therese.svensson@mdu.se. Uppskjutet från vårterminen.

+ planering av vårterminen


Alla möten sker i Zoom. Kontakta niclas.johansson@mdu.se för Zoom-länk.

 

15 februari 10:15–12:00

Ansökningsseminarium

Framläggning av utkast till forskningsansökningar inom det litteraturvetenskapliga området. Texter för framläggning skickas till niclas.johansson@mdu.se senast 7 februari och distribueras till dem som anmält intresse.


21 mars 13:15–15:00

Textseminarium: Dekolonisera posthumanism (Therese Svensson)

Vi diskuterar texter på temat ”Dekolonisera posthumanism”. Therese väljer texter och distribuerar till den som anmält intresse till therese.svensson@mdu.se.


11 april 13:15–15:00

Preliminär tid. Program ej klart.


16 maj 13:15–15:00

Textseminarium: Universalism (Gül Bilge Han)

Vi diskuterar texter på temat ”Universalism”. Gül väljer texter och distribuerar till den som anmält intresse till gul.bilge.han@mdu.se.


13 juni 13:15–16:00

Framläggningsseminarium: Narrativ och kulturell identitet i Sami Saids Väldigt sällan fin och Monomani (Niclas Johansson)
samt.

Vi gör även en planering av höstterminen.

Forskningsfält

 • Amerikansk litterär naturalism
 • Antikreception
 • Autofiktion
 • Digital humaniora
 • Djurstudier
 • Ekokritik
 • Litteraturdidaktik
 • Litteraturkritik
 • Migrationslitteratur
 • Modernism
 • Narrativ identitet
 • Narrativ teori
 • Världslitteratur


Aktuell forskning

The Nonhuman in American Literary Naturalism (Karin M. Danielsson och Kenneth K. Brandt, SCAD, Georgia, USA)

Trans-Species Empathy and Affect in Frank Norris’ The Octopus. (Karin M Danielsson)

An Animal Studies Approach to Teaching Naturalism and Jack London. (Karin M. Danielsson)

How to Think with Animals or: Alterity and Liberation in The Wind on the Moon (Karin M. Danielsson)

“Wallace Stevens as World Literature”, vol. 1 och 2 av The Wallace Stevens Journal 2022 (Gül Bilge Han, Bart Eeckhout, University of Antwerp och Lisa Goldfarb, New York University).

“World Literature, Lotus, and the Cultural Solidarities of the Global South” (Gül Bilge Han).

"Rävjägaren och Pärlemor. Moderskap och biologi hos Kitty Crowther” (Thomas Sjösvärd)

"Under duvornas tecken. Ekelöf mot Sparta” (Thomas Sjösvärd)

The Crisis of Criticism: A Comparative Perspective” (Lina Samuelsson och Marieke Winkler vid Open University, Nederländerna).

Läsfrämjandets ekologi (Lina Samuelsson, Birgitta Jansson och Marie Öhman, Malmö universitet)

Pågående forskningsprojekt

I takt med att migration har blivit ett alltmer utbrett fenomen i en globaliseradvärld har vi också fått en större mängd litterära gestaltningar av erfarenheter av migration, i vad som ibland sammanfattas med beteckningen ”migrationslitteratur”. Detta projekt syftar till att undersöka hur narrativ identitet konstrueras i autofiktiva romaner om erfarenheter av migration.


Projektansvarig vid MDU: Niclas Johansson

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond

Projektets mål är att genom en serie artiklar, såväl vetenskapliga som mer populärt hållna, visa den viktiga roll Alkman och Sparta spelar för den svenskspråkiga litteraturen. Projektet klargör också ämnets politiska implikationer, rörande frågor som styrka och sårbarhet, patriotism, genus och historiebruk.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Sjösvärd

Huvudfinansiering: Åke Wibergs Stiftelse