Text

Utlysning av finansiella medel

Nu kan du ansöka om medel.

Nu kan du ansöka om medel.

Vill du vara med och bidra i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön inom samverkansforskning? Har du idéer om samverkan som du vill utveckla? Finns det något vi behöver lära oss mer om samverkan?

Den nya tvärvetenskapliga forskningsmiljön om samverkan utlyser finansiella medel för att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten inom forskning om samverkan, utforska möjliga forskningsfrågor i en förstudie, samla empiriskt material samt skriva ansökningar om externa forskningsmedel under 2024. Vi är intresserade av projekt som fokuserar på samverkan internt likväl som externt (privata, offentliga, civilsamhälle och inom politiken).

Samverkan är i grunden positivt och särskilt viktigt för MDU och vi ligger generellt långt fram. Vad vi dock vet mindre om är att bedriva samverkan på vetenskaplig grund. Inom ramen för forskning om samverkan kommer vi att fokusera på följande tre områden:

  1. Organisering, ledning och styrning av forskningssamverkan och dess konsekvenser;
  2. Teorier och innovativa metoder för det vetenskapliga studiet av samverkansforskning;
  3. Impact, resultat och (o)önskade effekter av samverkan.

Vårt mål är att tillsammans med interna och externa parter skapa kunskap och förståelse för hur samverkan fungerar och går till i praktiken och gemensamt diskutera vad som fungerar bättre och sämre. Därmed också få en samlad tvärvetenskaplig kunskap och ett lärande om samverkan på en vetenskaplig grund som tydligt positionerar MDU som det ledande samverkande universitetet både internationellt, nationellt och regionalt.

Är du intresserad? Så här gör du!

Skriv en ansökan, som inte bör överstiga två A4-sidor (exkl. en översiktlig budget). Den ska inkludera vad som ska finansieras, till exempel att studera samverkan i ett pågående samverkansprojekt, skriva en ansökan, göra en förstudie och/eller empiriinsamling. Det ska också finnas en motivering kring vilken eller vilka av de tre fokusområden (se ovan) som ansökan kommer att ta sig an. För finansiering att skriva en extern ansökan behövs det även anges vilken/vilka forskningsfinansiärer som ansökan kommer att rikta sig till samt vilka personer som kommer arbeta fram ansökan. Det behövs även göras en enkel budget.

Vi strävar efter en spridning mellan de tre fokusområdena, samt ansökningar som inkluderar deltagare från flera akademier/ämnesområden vid Mälardalens universitet och/eller forskare vid andra universitet och/eller andra externa aktörer.

Bedömning av inkomna ansökningar görs 2 gånger per år. Nästa tillfälle för bedömning sker den 31 augusti 2024. Deadline för att inkluderas i denna sökomgång är 15 augusti 2024. Beslut om finansiering kommer att fattas av ledningsgruppen vid RoC efter samråd med berörd avdelningschef och forskningsledare samt vid behov akademichef. Varje beviljad ansökan följs upp genom att en beskrivning av hur medlen använts lämnas in och vad som gjorts, dels genom en seminariepresentation i vår CoP (Community of Practice), dels genom en kortare rapport (max 2 A4-sidor).

Använd denna mall vid din ansökan (nedladdningsbart Word-dokument). Word, 34.2 kB.

Ansökan e-postas till: linda.hoglund@mdu.se.

Vill du diskutera en idé eller har frågor?

Välkommen att höra av dig till projektledare Karin Axelsson eller Linda Höglund.