Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Ekokritiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling.

Kontaktperson

No partial template found

Som litteraturvetenskapligt forskningsfält fokuserar ekokritiken dels på människans interaktion med naturen och omvärlden, dels på de föreställningar som finns om naturen. Frågor som ekokritiken tar upp, är till exempel ”Hur gestaltar litteraturen naturen och omvärlden?”, ”Hur skildras den ekologiska problematiken i litterära texter?” eller ”Hur behandlar litterära texter på ett verklighetsinriktat sätt motsättningen mellan människan och omvärlden, kulturen och naturen?”

Ekokritikens framväxt hör samman med de senaste årtiondenas ökade medvetenhet om människans roll i de klimatförändringar och miljöproblem som den naturvetenskapliga forskningen alltmer enhälligt beskriver som realiteter. Det rör sig alltså inte om naturbeskrivningar i litteraturen i sig utan om förhållandet mellan text och natur/omvärld och om att synliggöra frågeställningar som belyser litteraturens betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Pågående forskningsprojekt