Text

Artikelarkiv

Visar artiklar i serie globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2022-04-11

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDU.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2022-02-23 #globala målen

  Tillgång till närproducerade produkter får en alltmer betydande roll i dagens samhälle i strävan mot att minimera miljöpåverkan. MDH-studenten och entreprenören Matteo Masoudi utvecklar ett odlingssystem som innebär minskad påverkan på miljön samt tillgång till närproducerade råvaror året om.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2022-02-16 #globalamålen

  I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDH undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2022-02-03 #globalamålen

  År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö eftersom batterierna inte nyttjas fullt ut. På MDH undersöker forskare hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd för att på så vis minska miljöpåverkan.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-12-20 #energisystem #elektrifiering #digitalisering #framtidensenergi #energilösningar #samverkan #mdu #mälardalensuniversitet

  Kompetenscentrat kommer att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som antar ett systemperspektiv för säker och effektiv energiförsörjning i hållbara, fossilfria energisystem med låg klimatpåverkan.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-12-13

  Forskningsprojektet Flexergy bidrar till att skapa högre grad av flexibilitet i energisystemet och involverar både energileverantörer och slutanvändare, allt för att möjliggöra en framgångsrik utveckling för att öka flexibiliteten på energimarknaderna.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-12-01 #digitala möten #förändrade mötesvanor #hybridarbetsplats #digitalisering

  I ett nytt projekt studerar forskare vid Mälardalens högskola (MDH) hur möten förändras i en värld som i allt högre grad påverkas av digital teknik.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-11-24 #globalamålen #agrivoltaics #solceller #odling #solenergi

  På Kärrbo Prästgård utanför Västerås har ett agrivoltaiskt forskningsprojekt pågått sedan början av året, där man kombinerar solceller med odling på jordbruksmark. Nu kan våra forskare avslöja de första lovande resultaten, med exempelvis ökad skörd vid torrare väderlek, och efterlyser samtidigt en nationell strategi för solcellsparker och solenergi i Sverige.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-11-16

  Små elhybridflygplan med plats för upp till 19 passagerare kommer att förändra det regionala flygresandet i framtiden. De är bränsleeffektiva och kan användas på rutter som är geografiskt svåråtkomliga. Elektrifiering av flygplan kan även minska koldioxidutsläpp och buller. Forskare vid MDH är med i designutvecklingen av dessa hybridflygplan.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-11-04 #välfärdsteknik

  Går det att lösa utmaningen med en allt större andel äldre med ökad användning av välfärdsteknik? Till viss del kan svaret på denna fråga vara ”ja”, välfärdsteknik kan hjälpa till men är bara en del av lösningen. Att införa välfärdsteknik är en komplex process. Därför har forskare vid MDH utvecklat en interaktiv checklista för att förbättra samverkan mellan olika aktörer när en ny idé initieras inom området välfärdsteknik.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-11-01

  Flera svenska kommuner arbetar med en metod som kallas kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Det är en process som bygger på lägesrapporter och medborgarlöften i syfte att minska brottslighet. Ett forskarteam på MDH har utvärderat processen hos två kommuner.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-10-28

  Utsatta områden skapar rubriker, ofta kopplat till oro, utanförskap och otrygghet. Terence Fell, universitetslektor i statsvetenskap har tillsammans med sina kollegor vid MDH, Karolinska Institutet (KI) och Stanford University, jämfört positiva faktorer i utsatta områden med en negativ mediebild. Resultatet? Människor som bor i utsatta områden har en annan syn på området än den bild som media målar upp.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-10-21

  Inför stora kollektiva risker, som klimatförändringar eller coronapandemin, accepterar vi mer restriktiva sociala normer. Vi blir även mer villiga att samarbeta med de vi inte känner. Men när vi uppfattar att riskerna minskar, som exempelvis nu när Corona-restriktionerna i samhället har plockats bort, blir vi mindre villiga att acceptera restriktiva sociala normer. Det visar forskning från MDH i samarbete med universitet i Madrid, Spanien och Turin, Italien.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-10-07 #globalamålen #mångfald #etnicitet #migration

  MDH-forskaren Mehrdad Darvishpour är aktuell som medredaktör och medförfattare av en tredje, omarbetad upplaga av boken ”Migration och etnicitet. Perspektiv på mångfald i Sverige”. Utgångspunkten för boken är att studera migrationsfrågor och etniska relationer utifrån ett maktperspektiv.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-10-05

  Sverige spekulerar i om det blir finansminister Magdalena Andersson som efterträder Stefan Löfvén och blir landets nästa statsminister. Sveriges första kvinna på posten.– Det kommer i sådant fall att bli en utmaning för henne att etablera en bild av hennes politiska ledarskap som inte blir till hennes nackdel, säger Joakim Johansson, statsvetare på MDH som menar att det finns en stor skillnad på hur kvinnor och män beskrivs i media.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-09-21 #globalamålen #artificiellintelligens #AI

  Nu startar ett nytt forskningsprojekt på MDH, där ny teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-09-20 #Digma #Digitaliserad management #globalamålen

  Hybridmötenas tid är här! Men för att dessa hybridmöten ska fungera optimalt, behöver man tänka till. – Det finns en fara med att bara acceptera hybridmötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, som forskar inom virtuella möten och virtuella team vid MDH.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-09-15

  MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i höst inleder ABB och MDH:s forskningsinriktning framtidens energi ett projekt där forskare vid högskolan delar sin tid mellan akademin och industrin för att ytterligare stärka det gemensamma arbetet.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-09-08 #globalamålen

  Digitala nomader, det vill säga personer som skapat sig en geografisk frihet och flexibilitet med hjälp av digitala hjälpmedel och lever därefter, är en växande grupp på arbetsmarknaden. Med digitaliseringens framväxt kan hela världen bli till ett kontor så länge det finns en stabil internetuppkoppling. Caroline Ingvarsson, universitetsadjunkt vid MDH, forskar kring digitala nomader och deras betydelse för framtida arbetsförhållanden.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-09-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Redan innan pandemin genomgick arbetsmarknaden en förändring, från traditionella kontor till kontorslandskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och distansarbete. Forskare vid MDH undersöker hur förändringen av det fysiska kontoret påverkar arbetsplatsen och menar att det nya sättet att arbeta ställer allt högre krav på chefen.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-31 #globalamålen

  Vid MDH pågår forskning för hur man på nya sätt kan rena förorenat vatten, gaser och slam och samtidigt få minskade utsläpp av föroreningar, minskade driftskostnader – och en förbättrad energi- och näringsåtervinning.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-26 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelande

  Genom nära samverkan med företag och nätverk i Silicon Valley ska projektet ”IndTech and electrification talent” – som drivs av Mälardalens högskolas centrumbildning Automation Region – höja teknisk och affärsrelaterad kompetens inom industriell teknologi med fokus på hållbar produktion och elektrifiering i Sverige.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-25 #globalamålen

  För att klara omställningen som klimatförändringarna kräver behöver vi samverka på såväl lokal som nationell och global nivå. Magnus Hoppe, forskare inom innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap vid Mälardalens högskola (MDH), har forskat mycket kring hur samverkan fungerar och vilka effekter som kan uppnås av väl fungerande samverkan.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-25 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet

  I ett års tid har forskare vid MDH och KTH utbildat statstjänstemän och beslutsfattare i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och hållbar utveckling. Nu har första projektet avslutats, och forskarna har fått fortsatt ekonomiskt stöd att driva projektet vidare i fler länder.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-24 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelane

  Det är nödvändigt att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer samverkar för att FN:s globala mål för hållbarhet ska kunna uppnås. Enligt FN genomsyras agendan av ett multi-aktörsperspektiv, vilket krävs med tanke på agendans omfattning och ambition. MDH är grundad i samverkan vilket utgör en självklar del av både utbildning och forskning.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-20

  - Det är lätt att tro att det redan är för sent, men för många företag finns det fortfarande en möjlighet att med rätt planering ta sig igenom den ekonomiska kris som följer i spåren av coronapandemin. Och dessutom är det fullt möjligt att inte bara överleva, utan även positionera sig själva bättre nu och kanske ännu bättre när krisen väl är över. Det säger Magnus Hoppe som forskar inom omvärldsanalys, innovation och entreprenörskap på MDH.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-20 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  Hur förhåller sig byggbranschen i Sverige till miljöfrågor och FN:s globala hållbarhetsmål? Safin Arif, som är alumn vid Mälardalens högskola, har i en mastersuppsats tillika forskningsprojekt undersökt hur offentliga beställare inom bygg- och anläggningssektorn arbetar för att kunna uppnå visionen om koldioxidneutralitet i Sverige år 2045.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-08-09

  MDH har under många år bedrivit forskning som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Eftersom lärarens roll i klassrummet är avgörande för att höja kunskapsnivån hos eleverna har forskare tillsammans med lärare utformat ett testläromedel, Framtidens läromedel. Målet är att förstå hur läromedel kan stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-07-12 #globalamålen

  Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer?

  globalamålen (66st)

 • Aktuellt

  2021-07-05 #pressmeddelande

  Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

  globalamålen (66st)