Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2021-05-18 #globala målen

  För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål behöver barn få kunskap och engageras i målen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDH, och menar att barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-12 #globalamålen #pressmeddelande

  En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-11 #globala målen #pressmeddelande

  Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-07 #globala målen

  Om 30 år väntas Västerås ha en befolkning på 200 000 invånare i jämförelse med dagens drygt 154 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på såväl infrastruktur som el- och transportsystemet. För att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem behövs ökad kunskap om hur aktörer inom elektrifiering, elnät och användare kan samspela. Här bidrar forskare från MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-03

  Den 3 - 7 maj genomförs en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDH. Till vår hjälp har vi nationella och internationella forskare som på olika vis kommer att gå på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att vi ska identifiera styrkorna, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten i vår forskning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  I dag arbetar cirka 60 procent av all arbetskraft på kontor: en miljö som ofta präglas av låg fysisk aktivitet. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att röra på sig genom att erbjuda friskvårdsbidrag, men det är en förmån som ofta nyttjas av dem som redan har en aktiv livsstil på sin fritid, som ett sätt att få rabatt på sitt gymkort. Forskare vid MDH undersöker hur man istället kan använda själva arbetsplatsen som en arena för att skapa god hälsa.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  Hälften av Sveriges befolkning kommer någon gång under livet att drabbas av psykisk ohälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att det kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är viktigt att vi lär oss att ta hand om vår psykiska hälsa, på samma sätt som vi värnar om den fysiska hälsan, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-20 #globala målen

  Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-15 #globalamålen #pressmeddelande

  Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-08

  Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken men söker trots det sällan hjälp för psykisk ohälsa. Forskare vid MDH har tillsammans med Karolinska institutet gjort en studie om psykisk ohälsa hos äldre män och kommit fram till att sjuksköterskor inom primärvård spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. För att förhindra självmord krävs nära samarbete bland yrkesverksamma samt med patienters anhöriga.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-08

  Under våren 2020 beställde Länsstyrelsen Västmanland en utvärdering från MDH om hur krishanteringen av covid-19 fungerat i länet under pandemins första halvår. Syftet med utvärderingen var att granska hur krishanteringen har fungerat under rådande pandemi, vad utmaningarna består av och vad som behöver utvecklas för att stärka den gemensamma förmågan. Under arbetet har det blivit tydligt att det finns flera utmaningar, men också en stor vilja i länet att dela erfarenheter och bidra till förändring.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-07 #globala målen

  I det nystartade projektet AIDOaRT på MDH utvecklas inbyggda system med artificiell intelligens (AI). Detta kommer leda till förbättringar för bland annat trafik och restauranger – och i slutändan även bättre och mer hållbara produkter för oss konsumenter.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-30 #globalamålen #samverkan

  Nu etableras Electrification Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-25 #globala målen

  Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker (core plants) i syfte att förbättra svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft och behålla produktionen i Sverige.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-18 #internationell marknadsföring #international business management

  Internet har gjort e-handeln global, men också mer transparent. Det gör att vi kan få information och omdömen av andra som redan testat produkten. Det, tillsammans med starka varumärken och en ökad medvetenhet kring hållbarhet, påverkar våra köp.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-17 #globalamålen

  Med hjälp matematiska modeller av hur individer i en befolkning samspelar går det att göra förutsägelser om vilka åsiktsförändringar som kommer att ske i samhället.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-16

  Att vi arbetar och studerar mer hemifrån i pandemin ger stora effekter på hur mycket vi rör oss. Det visar en ny studie som MDH genomfört tillsammans med Novus.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-10

  Vår universitetslektor i företagsekonomi, Michela Cozza, har blivit utsedd till ny medlem i styrelsen för EASST - the European Association for the Study of Science and Technology.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-09 #globala målen

  Att förutse flygtrafik, optimera trafikflöden och att fatta snabba beslut är stressiga och svåra uppgifter för ATM-operatörer verksamma inom flygtrafikledning. På MDH pågår ett forskningsprojekt där AI (artificiell intelligens) kan användas för att hjälpa operatörerna med sina uppgifter.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-09

  Går det att med hjälp av matematik öka och förbättra produktionen av fisk i Östafrika? Det undersöker forskare vid MDH i samarbete med Makerere University, Kampala i Uganda. Det kan finnas olika mål med att effektivisera produktionen av fisk. I det här fallet syftar forskningen till att se hur man kan få ut så mycket kilomängd fisk som möjligt från dammar och sjöar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-09

  Att vardagsmotion är viktigt för hälsan är känt sedan länge. Men i rådande pandemi, då många pluggar eller jobbar hemifrån, går man miste om den motion som man normalt fick av att ta sig till och från skolan eller jobbet. Det är något som på sikt kan få konsekvenser för människors hälsa och i slutändan samhället i stort.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-08 #globalamålen

  Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) fördelar 15 miljoner kronor mellan 13 projekt för att främja strategisk mobilitet. Målet med strategisk mobilitet är att öka rörligheten åt båda håll mellan akademi/forskningsinstitut och näringsliv/myndighet/sjukhus. Från MDH sponsras Future AS: Framtida generationens Automatiseringsystem.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-25 #globalamålen #pressmeddelande

  I studentprojektet AutoSail jobbar studenter och forskare vid MDH sida vid sida med att utveckla en självkörande segelbåt. – Om vi på sikt kan ersätta lastfartygen på Atlanten med autonoma, självkörande segelbåtar som drivs på hållbar energi, kan vi göra enorma miljövinster, säger Mikael Ekström, professor i robotik och projektansvarig vid MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-22

  Att spela dataspel hör till vardagen för många barn och unga. Forskning visar att det finns negativa effekter på hälsan för de som spelar mycket, men det gäller inte alla.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-18

  – Vi vet idag att inlärning går snabbast och mest effektivt om den sker på elevens starkaste språk och om eleven får använda hela sitt språkliga register. Även för den egna identiteten och för familjens socialisation är det viktig att barnen får fortsätta utveckla sitt förstaspråk, säger Christa Roux Sparreskog som är doktorand i didaktik vid MDH och forskar på hur modersmålslärare, studiehandledare, klasslärare och specialpedagoger samarbetar för att stötta flerspråkiga elever.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-18 #globala målen

  I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. Hos oss bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta. Resultatet kan bland annat leda till en betydande ökning av solelproduktion.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-12 #globala målen #pressmeddelande

  Sågspån från kokospalmer och skal från kassava omvandlas till bioenergi för att förse samhällen i Moçambique med elektricitet. Vi bedriver forskning inom förnybar energi som kommer att ha stor effekt på både människor och miljö, säger Patrik Klintenberg, forskare på MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-09 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  Förra årtiondet var det varmaste någonsin och det har orsakat naturkatastrofer som skogsbränder, torka och översvämningar. MDH:s forskare arbetar för att hitta miljövänliga alternativ som kan ersätta fossila bränslen, som skadar miljön.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-05 #Internationell marknadsföring #international marketing

  Forskning hos oss bekräftar att de flesta som handlar via internet numera är vana internetanvändare och att många har tilltro till svenska webbutiker. Det här är goda nyheter för den svenska näthandeln.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-02-05

  Forskning från MDH ger specifika insikter om hur mindre företag kan lyckas med sin digitaliseringsstrategi och därmed öka sin internationella tillväxt. En lyckosam strategi kan vara att lyfta fram den svenska identiteten.

  mdu.se/forskning