Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2021-07-01

  Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-24 #pressmeddelande

  Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade barn och elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. För att möta dessa barns behov startar nu en ny forskarskola där MDH deltar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare har tilldelats nästan 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-24

  Vetenskapsrådet beviljar medel för forskarskolan ReMath inom matematikdidaktik där MDH och vår forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik ingår. Forskarskolan får nästan 40 miljoner kronor för åren 2021 - 2025, och bidrar till att stärka undervisning och forskning inom matematiklärarutbildningen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-21 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  På MDH undersöker forskare hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Projektet knyter an till FN:s globala mål nummer 6, om vatten och sanitet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-16

  Riksrevisionen granskar för närvarande hur regeringen och myndigheterna har arbetat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under coronapandemin. Vår forskare Anna Johansson, som forskar om krisberedskap, krishantering och säkerhetsarbete i offentlig sektor är utsedd expert i detta arbete.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-16 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på MDH ser man på möjligheterna med detta, och samtidigt skapa ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-11

  Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om vilken roll som lärosätena bör spela i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, där bland annat autonomi, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning lyfts fram som viktiga principer. Den 16-17 juni signerar MDH den nya och utvecklade Magna Charta, MCU 2020.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-09 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid MDH pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Enligt forskare är bristen på rent vatten ett världsproblem. Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDH pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten, men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-31 #globalamålen #pressmeddelande

  Att vara lärare är att vara ledare. Lärarens ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, förmåga att leda arbetet i klassrummet och förmågan att hantera grupprocesser. Nu pågår forskning vid MDH för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-26

  Ulf Andersson, professor i företagsekonomi vid MDH, har blivit invald som ledamot i European International Business Academy, EIBA Fellows. EIBA Fellows utmärks av enastående forsknings- och utbildningsresultat inom området International Business.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-24

  Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Fritidshemmet ska bidra till att elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor, med en förmåga att kommunicera och fungera i grupp. Forskning från MDH visar att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet därför bör ses som ett område för undervisning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Forskning visar att hur du som matematiklärare agerar i klassrummet påverkar hur dina elever utvecklar sitt matematiska tänkande. Ställ olika typer av frågor, använd väntetid på ett genomtänkt vis och låt eleverna återberätta med egna ord.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-18 #globala målen

  För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål behöver barn få kunskap och engageras i målen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDH, och menar att barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-12 #globalamålen #pressmeddelande

  En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-11 #globala målen #pressmeddelande

  Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-07 #globala målen

  Om 30 år väntas Västerås ha en befolkning på 200 000 invånare i jämförelse med dagens drygt 154 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på såväl infrastruktur som el- och transportsystemet. För att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem behövs ökad kunskap om hur aktörer inom elektrifiering, elnät och användare kan samspela. Här bidrar forskare från MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-03

  Den 3 - 7 maj genomförs en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDH. Till vår hjälp har vi nationella och internationella forskare som på olika vis kommer att gå på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att vi ska identifiera styrkorna, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten i vår forskning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  I dag arbetar cirka 60 procent av all arbetskraft på kontor: en miljö som ofta präglas av låg fysisk aktivitet. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att röra på sig genom att erbjuda friskvårdsbidrag, men det är en förmån som ofta nyttjas av dem som redan har en aktiv livsstil på sin fritid, som ett sätt att få rabatt på sitt gymkort. Forskare vid MDH undersöker hur man istället kan använda själva arbetsplatsen som en arena för att skapa god hälsa.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  Hälften av Sveriges befolkning kommer någon gång under livet att drabbas av psykisk ohälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att det kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är viktigt att vi lär oss att ta hand om vår psykiska hälsa, på samma sätt som vi värnar om den fysiska hälsan, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-20 #globala målen

  Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-15 #globalamålen #pressmeddelande

  Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-08

  Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken men söker trots det sällan hjälp för psykisk ohälsa. Forskare vid MDH har tillsammans med Karolinska institutet gjort en studie om psykisk ohälsa hos äldre män och kommit fram till att sjuksköterskor inom primärvård spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. För att förhindra självmord krävs nära samarbete bland yrkesverksamma samt med patienters anhöriga.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-08

  Under våren 2020 beställde Länsstyrelsen Västmanland en utvärdering från MDH om hur krishanteringen av covid-19 fungerat i länet under pandemins första halvår. Syftet med utvärderingen var att granska hur krishanteringen har fungerat under rådande pandemi, vad utmaningarna består av och vad som behöver utvecklas för att stärka den gemensamma förmågan. Under arbetet har det blivit tydligt att det finns flera utmaningar, men också en stor vilja i länet att dela erfarenheter och bidra till förändring.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-07 #globala målen

  I det nystartade projektet AIDOaRT på MDH utvecklas inbyggda system med artificiell intelligens (AI). Detta kommer leda till förbättringar för bland annat trafik och restauranger – och i slutändan även bättre och mer hållbara produkter för oss konsumenter.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-30 #globalamålen #samverkan

  Nu etableras Electrification Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-25 #globala målen

  Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker (core plants) i syfte att förbättra svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft och behålla produktionen i Sverige.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-18 #internationell marknadsföring #international business management

  Internet har gjort e-handeln global, men också mer transparent. Det gör att vi kan få information och omdömen av andra som redan testat produkten. Det, tillsammans med starka varumärken och en ökad medvetenhet kring hållbarhet, påverkar våra köp.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-03-17 #globalamålen

  Med hjälp matematiska modeller av hur individer i en befolkning samspelar går det att göra förutsägelser om vilka åsiktsförändringar som kommer att ske i samhället.

  mdu.se/forskning