Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2021-08-24 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelane

  Det är nödvändigt att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer samverkar för att FN:s globala mål för hållbarhet ska kunna uppnås. Enligt FN genomsyras agendan av ett multi-aktörsperspektiv, vilket krävs med tanke på agendans omfattning och ambition. MDH är grundad i samverkan vilket utgör en självklar del av både utbildning och forskning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-20

  - Det är lätt att tro att det redan är för sent, men för många företag finns det fortfarande en möjlighet att med rätt planering ta sig igenom den ekonomiska kris som följer i spåren av coronapandemin. Och dessutom är det fullt möjligt att inte bara överleva, utan även positionera sig själva bättre nu och kanske ännu bättre när krisen väl är över. Det säger Magnus Hoppe som forskar inom omvärldsanalys, innovation och entreprenörskap på MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-20 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  Hur förhåller sig byggbranschen i Sverige till miljöfrågor och FN:s globala hållbarhetsmål? Safin Arif, som är alumn vid Mälardalens högskola, har i en mastersuppsats tillika forskningsprojekt undersökt hur offentliga beställare inom bygg- och anläggningssektorn arbetar för att kunna uppnå visionen om koldioxidneutralitet i Sverige år 2045.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-20

  Grunden i ett scenarioarbete är att de som har djupa kunskaper om företaget och branschen börjar prata om vilka möjliga framtider de kan tänka sig på både kort och lång sikt. Det kommer att tvinga fram en diskussion om samhällets drivkrafter och hur till exempel politik, ekonomi, samhälle och teknik samverkar både i nedgång och i uppgång.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-09

  MDH har under många år bedrivit forskning som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Eftersom lärarens roll i klassrummet är avgörande för att höja kunskapsnivån hos eleverna har forskare tillsammans med lärare utformat ett testläromedel, Framtidens läromedel. Målet är att förstå hur läromedel kan stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-07-12 #globalamålen

  Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer? Och varför är det så många nyrekryterade medarbetare slutar inom yrket efter ett par år? Det ska forskare från Mälardalens högskola (MDH) ta reda på.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-07-05 #pressmeddelande

  Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-07-01

  Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-24 #pressmeddelande

  Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade barn och elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. För att möta dessa barns behov startar nu en ny forskarskola där MDH deltar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare har tilldelats nästan 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-24

  Vetenskapsrådet beviljar medel för forskarskolan ReMath inom matematikdidaktik där MDH och vår forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik ingår. Forskarskolan får nästan 40 miljoner kronor för åren 2021 - 2025, och bidrar till att stärka undervisning och forskning inom matematiklärarutbildningen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-21 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  På MDH undersöker forskare hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Projektet knyter an till FN:s globala mål nummer 6, om vatten och sanitet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-16

  Riksrevisionen granskar för närvarande hur regeringen och myndigheterna har arbetat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under coronapandemin. Vår forskare Anna Johansson, som forskar om krisberedskap, krishantering och säkerhetsarbete i offentlig sektor är utsedd expert i detta arbete.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-16 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på MDH ser man på möjligheterna med detta, och samtidigt skapa ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-11

  Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om vilken roll som lärosätena bör spela i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, där bland annat autonomi, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning lyfts fram som viktiga principer. Den 16-17 juni signerar MDH den nya och utvecklade Magna Charta, MCU 2020.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-09 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid MDH pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Enligt forskare är bristen på rent vatten ett världsproblem. Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDH pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten, men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-31 #globalamålen #pressmeddelande

  Att vara lärare är att vara ledare. Lärarens ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, förmåga att leda arbetet i klassrummet och förmågan att hantera grupprocesser. Nu pågår forskning vid MDH för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-26

  Ulf Andersson, professor i företagsekonomi vid MDH, har blivit invald som ledamot i European International Business Academy, EIBA Fellows. EIBA Fellows utmärks av enastående forsknings- och utbildningsresultat inom området International Business.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-24

  Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Fritidshemmet ska bidra till att elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor, med en förmåga att kommunicera och fungera i grupp. Forskning från MDH visar att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet därför bör ses som ett område för undervisning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Forskning visar att hur du som matematiklärare agerar i klassrummet påverkar hur dina elever utvecklar sitt matematiska tänkande. Ställ olika typer av frågor, använd väntetid på ett genomtänkt vis och låt eleverna återberätta med egna ord.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-18 #globala målen

  För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål behöver barn få kunskap och engageras i målen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDH, och menar att barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-12 #globalamålen #pressmeddelande

  En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-11 #globala målen #pressmeddelande

  Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-07 #globala målen

  Om 30 år väntas Västerås ha en befolkning på 200 000 invånare i jämförelse med dagens drygt 154 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på såväl infrastruktur som el- och transportsystemet. För att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem behövs ökad kunskap om hur aktörer inom elektrifiering, elnät och användare kan samspela. Här bidrar forskare från MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-05-03

  Den 3 - 7 maj genomförs en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDH. Till vår hjälp har vi nationella och internationella forskare som på olika vis kommer att gå på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att vi ska identifiera styrkorna, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten i vår forskning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  I dag arbetar cirka 60 procent av all arbetskraft på kontor: en miljö som ofta präglas av låg fysisk aktivitet. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att röra på sig genom att erbjuda friskvårdsbidrag, men det är en förmån som ofta nyttjas av dem som redan har en aktiv livsstil på sin fritid, som ett sätt att få rabatt på sitt gymkort. Forskare vid MDH undersöker hur man istället kan använda själva arbetsplatsen som en arena för att skapa god hälsa.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  Hälften av Sveriges befolkning kommer någon gång under livet att drabbas av psykisk ohälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att det kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är viktigt att vi lär oss att ta hand om vår psykiska hälsa, på samma sätt som vi värnar om den fysiska hälsan, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-20 #globala målen

  Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-04-15 #globalamålen #pressmeddelande

  Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

  mdu.se/forskning