Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2021-12-09

  Nu är det officiellt. Idag beslutade regeringen att Mälardalens högskola (MDH) blir Mälardalens universitet från och med 1 januari. På MDH möts beskedet av stor glädje.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-12-03

  Som ett steg i att regeringen signifikant ökat forskningsanslaget till MDH 2022, stärker vi upp inom forskningsinriktningen inbyggda system.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-12-03 #NCCS #konferens #hälsa #välfärd

  Under nästa år, närmare bestämt 26-28 april 2022, arrangeras den internationella konferensen ”Caring in a changing world” på MDU i Eskilstuna. Konferensen arrangeras av MDU tillsammans med Nordic College of Caring Science (NCCS) och European Academy of Caring Science.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-12-01 #digitala möten #förändrade mötesvanor #hybridarbetsplats #digitalisering

  I ett nytt projekt studerar forskare vid Mälardalens högskola (MDH) hur möten förändras i en värld som i allt högre grad påverkas av digital teknik.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-11-30 #extern forskningsutvärdering #forskningskvalitet

  Under 2021 har vi låtit genomföra en extern forskningsutvärdering av all forskning inom högskolan. Målet med utvärderingen är att identifiera styrkorna i vår forskning, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-11-16

  Små elhybridflygplan med plats för upp till 19 passagerare kommer att förändra det regionala flygresandet i framtiden. De är bränsleeffektiva och kan användas på rutter som är geografiskt svåråtkomliga. Elektrifiering av flygplan kan även minska koldioxidutsläpp och buller. Forskare vid MDH är med i designutvecklingen av dessa hybridflygplan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-11-10

  MDH får drygt 20 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel för fyra forskningsprojekt från Vetenskapsrådet. Två av projekten riktar sitt fokus mot skolans värld och kommer studera hur kompetensutveckling för lärare bör utformas för att elevernas kunskapsnivå ska höjas och vad som händer med läsning av litteratur när skiftet går från ord till siffror.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-11-10 #globalamålen

  Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett, globalt samhällsproblem. Studier visar att män behöver engagera sig i problemet för att det ska kunna få ett slut. I ett internationellt forskningsprojekt undersöker forskare från MDH varför vissa män engagerar sig i problemet, och varför andra är tysta.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-11-04 #välfärdsteknik

  Går det att lösa utmaningen med en allt större andel äldre med ökad användning av välfärdsteknik? Till viss del kan svaret på denna fråga vara ”ja”, välfärdsteknik kan hjälpa till men är bara en del av lösningen. Att införa välfärdsteknik är en komplex process. Därför har forskare vid MDH utvecklat en interaktiv checklista för att förbättra samverkan mellan olika aktörer när en ny idé initieras inom området välfärdsteknik.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-11-01

  Flera svenska kommuner arbetar med en metod som kallas kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Det är en process som bygger på lägesrapporter och medborgarlöften i syfte att minska brottslighet. Ett forskarteam på MDH har utvärderat processen hos två kommuner.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-10-27

  Under förra året blev MDU:s forskningsprojekt ”Digital Transformation: A Silver Bullet for Swedish Firms’ Growth and Internationalization?” tilldelat ett stipendium om 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-10-26

  The Swedish Networks of Advanced Business Studies (SNABS) är ett samarbete mellan olika högskolor och universitet i Sverige med syftet att utöka utbudet av doktorandkurser inom företagsekonomi och industriell ekonomi. I december 2020 blev samverkansprojektet tilldelat ett bidrag på en miljon kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-10-21

  Inför stora kollektiva risker, som klimatförändringar eller coronapandemin, accepterar vi mer restriktiva sociala normer. Vi blir även mer villiga att samarbeta med de vi inte känner. Men när vi uppfattar att riskerna minskar, som exempelvis nu när Corona-restriktionerna i samhället har plockats bort, blir vi mindre villiga att acceptera restriktiva sociala normer. Det visar forskning från MDH i samarbete med universitet i Madrid, Spanien och Turin, Italien.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-09-28 #Förskollärare #Förskollärarprogrammet

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-09-20 #Digma #Digitaliserad management #globalamålen

  Hybridmötenas tid är här! Men för att dessa hybridmöten ska fungera optimalt, behöver man tänka till. – Det finns en fara med att bara acceptera hybridmötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, som forskar inom virtuella möten och virtuella team vid MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-09-08 #globalamålen

  Digitala nomader, det vill säga personer som skapat sig en geografisk frihet och flexibilitet med hjälp av digitala hjälpmedel och lever därefter, är en växande grupp på arbetsmarknaden. Med digitaliseringens framväxt kan hela världen bli till ett kontor så länge det finns en stabil internetuppkoppling. Caroline Ingvarsson, universitetsadjunkt vid MDH, forskar kring digitala nomader och deras betydelse för framtida arbetsförhållanden.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-09-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Redan innan pandemin genomgick arbetsmarknaden en förändring, från traditionella kontor till kontorslandskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och distansarbete. Forskare vid MDH undersöker hur förändringen av det fysiska kontoret påverkar arbetsplatsen och menar att det nya sättet att arbeta ställer allt högre krav på chefen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-31 #globalamålen

  Vid MDH pågår forskning för hur man på nya sätt kan rena förorenat vatten, gaser och slam och samtidigt få minskade utsläpp av föroreningar, minskade driftskostnader – och en förbättrad energi- och näringsåtervinning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-26 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelande

  Genom nära samverkan med företag och nätverk i Silicon Valley ska projektet ”IndTech and electrification talent” – som drivs av Mälardalens högskolas centrumbildning Automation Region – höja teknisk och affärsrelaterad kompetens inom industriell teknologi med fokus på hållbar produktion och elektrifiering i Sverige.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-25 #globalamålen

  För att klara omställningen som klimatförändringarna kräver behöver vi samverka på såväl lokal som nationell och global nivå. Magnus Hoppe, forskare inom innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap vid Mälardalens högskola (MDH), har forskat mycket kring hur samverkan fungerar och vilka effekter som kan uppnås av väl fungerande samverkan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-25 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet

  I ett års tid har forskare vid MDH och KTH utbildat statstjänstemän och beslutsfattare i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och hållbar utveckling. Nu har första projektet avslutats, och forskarna har fått fortsatt ekonomiskt stöd att driva projektet vidare i fler länder.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-24 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelane

  Det är nödvändigt att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer samverkar för att FN:s globala mål för hållbarhet ska kunna uppnås. Enligt FN genomsyras agendan av ett multi-aktörsperspektiv, vilket krävs med tanke på agendans omfattning och ambition. MDH är grundad i samverkan vilket utgör en självklar del av både utbildning och forskning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-20

  - Det är lätt att tro att det redan är för sent, men för många företag finns det fortfarande en möjlighet att med rätt planering ta sig igenom den ekonomiska kris som följer i spåren av coronapandemin. Och dessutom är det fullt möjligt att inte bara överleva, utan även positionera sig själva bättre nu och kanske ännu bättre när krisen väl är över. Det säger Magnus Hoppe som forskar inom omvärldsanalys, innovation och entreprenörskap på MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-20 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  Hur förhåller sig byggbranschen i Sverige till miljöfrågor och FN:s globala hållbarhetsmål? Safin Arif, som är alumn vid Mälardalens högskola, har i en mastersuppsats tillika forskningsprojekt undersökt hur offentliga beställare inom bygg- och anläggningssektorn arbetar för att kunna uppnå visionen om koldioxidneutralitet i Sverige år 2045.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-20

  Grunden i ett scenarioarbete är att de som har djupa kunskaper om företaget och branschen börjar prata om vilka möjliga framtider de kan tänka sig på både kort och lång sikt. Det kommer att tvinga fram en diskussion om samhällets drivkrafter och hur till exempel politik, ekonomi, samhälle och teknik samverkar både i nedgång och i uppgång.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-08-09

  MDH har under många år bedrivit forskning som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Eftersom lärarens roll i klassrummet är avgörande för att höja kunskapsnivån hos eleverna har forskare tillsammans med lärare utformat ett testläromedel, Framtidens läromedel. Målet är att förstå hur läromedel kan stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-07-12 #globalamålen

  Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer?

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-07-05 #pressmeddelande

  Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-07-01

  Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2021-06-24 #pressmeddelande

  Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade barn och elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. För att möta dessa barns behov startar nu en ny forskarskola där MDH deltar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare har tilldelats nästan 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

  mdu.se/forskning