Text

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. På MDU bedriver vi forskning som knyter an till FN:s globala mål för hållbarhet. Mer information om det hittar du här.


Utrota fattigdom
Utrota hunger
säkerställa hälsa
God utbildning
Uppnå jämställdhet
vatten och sanitet
Hållbar energi
tillväxt och jobb
infrastruktur och industri
minskad ojämlikhet
hållbara städer och samhällen
konsumtion och produktion
bekämpa kloimatförändringar
hav och marina resurser
ekosystem och mångfald
fredliga samhällen och inkluderande samhällen
genomföranden och partnerskap
globala målen