Text

Forskarskolan i pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare

Forskarskolan i pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare

Forskarskolan i pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare utvecklar kunskap om särskilt begåvade barn och elever i förskola och skola. Den tar sig an ett viktigt område som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet i svensk forskning och lärarutbildning. Forskarskolan ger ett unikt bidrag och värnar om inkluderande undervisning i en tid när inkludering är ett av samhällets hållbarhetsmål.

Forskarskolan bygger vidare på ett nordiskt forskningssamarbete och inkluderar en vidare krets av ledande internationell expertis vad gäller särskild begåvning i förskola och skola.

Upplägg och innehåll

Forskarskolan pågår under fem år. Hösten 2021 antas doktoranderna och skolan förbereds; våren 2022 drar forskarskolan igång.

Karlstads universitet (KAU), Mälardalens universitet (MDU) och Stockholms universitet (SU) antar, handleder och utbildar nio doktorander som fördjupar sig i ämnet med tre kurser på forskarnivå om:

  1. begåvning- och lärandeteorier
  2. inkluderande undervisning och differentiering för särskilt begåvade barn och elever i förskola och skola; en kurs som ges av MDU
  3. psykisk hälsa för barn och elever med särskild begåvning

Doktoranderna följer i övrigt läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena och disputerar i dessa ämnen: två i didaktik (MDU), två i specialpedagogik (SU) och fem i pedagogiskt arbete inklusive två med särskilt fokus på elevers psykiska hälsa (KAU).

Doktoranderna undervisar samtidigt på 20% av sin tjänst på lärarutbildningarna vid respektive lärosäte.

Vid Mälardalens universitet antas två doktorander till forskarutbildningen i didaktik med inriktning mot bland annat inkludering och särskild begåvning. Kunskapsområdet didaktik behandlar frågor om utbildning, undervisning och lärande med särskild betydelse för förskolans, skolans och lärarutbildningens verksamhet. Didaktisk forskning har flera beröringspunkter med forskning inom bland annat pedagogik, pedagogiskt arbete, psykologi och specialpedagogik.

Forskarskolan ger doktoranderna en gemensam plattform och tillgång till en stark samarbetsmiljö.

I forskarskolan ges doktoranderna möjlighet att delta i internationella och nationella nätverk, erfarenhetsutbyten och forskningskonferenser för att utveckla de egna kunskaperna om forskning och forskningsfältet.

Doktorandtjänsterna utlyses på respektive lärosäte under början av höstterminen 2021.


Varför denna forskarskola behövs – några exempel

Det förekommer att barn och elever med särskild begåvning inte ges den ledning och stimulans de behöver i förskola och skola, eller att de inte alls identifieras och uppskattas för sina förmågor. En del av dem väljer att stanna hemma eller att underprestera för att inte sticka ut.

Barn och elever som är särskilt begåvade har gemensamt att de är smarta, kreativa och målmedvetna. De betyder dock inte att de alltid kan möta och övervinna svårigheter på egen hand: de behöver, som andra, stöd och stimulans för att må bra och uppnå sin potential.

Deras välbefinnande, lärande och utveckling måste i likhet med andras värnas. De är viktiga för sina kamrater och för samhället i stort. Det kan vara dessa barn och elever som hittar lösningar på framtidens stora samhällsutmaningar!

Kontakt

Kontaktpersoner vid SU och Kau

Läs också

  • Datum 2021-06-24
  • Artikeltyp Aktuellt

Ny forskarskola inom pedagogik och särskild begåvning

om Ny forskarskola inom pedagogik och särskild begåvning