Text

FontD

Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, är ett etablerat forskarskolesamarbete mellan
elva lärosäten. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna.

Det första uppdraget 2002 innebar att utbilda 25 doktorer och den första omgången av lic-forskarskola för aktiva lärare gavs 2008. Hittills har mer än 100 forskarstuderande examinerats.

Linköpings universitet är värduniversitet.

Läs mer om forskarskolan på deras hemsida Länk till annan webbplats.

 

Ansök till forskarskolan FontD

Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning.

Välkommen med en ansökan till FontDs forskarskola (FONTD5) som startar 2020-09-01 och välj då gärna MDU som ditt förstahandsval.

Hos oss kan du få en forskarutbildning inom en miljö som omfattar matematikens, naturvetenskapernas och teknikens ämnesdidaktik.

Utmärkande för vår forskning är att dess teoriutvecklande och praxisnära karaktär. Den praxisnära forskningen bedrivs i samverkan med såväl skolan som den högre utbildningen, särskilt lärarutbildningen. Forskningen har en tillämpande karaktär och är utvecklingsorienterad. En stor del av den forskningen bedrivs i form av klassrumsstudier. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Vi som forskar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik är intresserade av/arbetar med följande områden Betyg och bedömning, Naturvetenskapernas karaktär (NOS), Undervisning och undervisningsmetoder i fysikklassrummet, Teknikens karaktär (NOT), Programmering/Digitala verktyg inom tekniken, Samverkansprojekt mellan univeristetet och grundskolan/förskolan (så som studier av lärarhandledningar i naturvetenskapliga ämnen, aktionsforskning, forskningscirklar).


För närvarande pågår tre projekt:

  1. Ett samverkansprojekt med förskolorna i en svensk kommun. Forskningen i projektet fokuserar bland annat på förskolepersonalens och förskolerektorernas syn på teknik och teknikundervisning samt på barnens möjligheter till lärande och interaktion med teknik i de deltagande förskolorna.
  2. En studie kring svenska tekniklärares förutsättningar att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det nya centrala innehållet programmering inom teknikämnet
  3. En studie kring didaktiska utmaningar inom kemiundervisningen i åk 4–6

Observera att du självklart är välkommen in med en ansökan även om ditt forskningsintresse inte beskrivs i inriktningarna ovan. På MDU har vi kompetens mot mer generella NT-didaktiska områden samt mer specifika ämnesdidaktiska områden inom kemi, fysik och teknik. Ditt slutliga val av ämnesområde bestäms i samråd med föreslagna handledare.

För närvarande (februari 2020) består gruppen av två forskarstuderande, tre lektorer och intresserade adjunkter.


Kontakt