Text

Gunnel Östlund

DIG Child - ett digitalt verktyg i barnens tjänst. Går det att använda en känsloapp för att öka välbefinnandet hos barn inom socialtjänsten?

Tävlingsbidrag i Forskar Grand Prix 2022:

Känslokommunikation har avgörande betydelse för psykisk hälsa i alla åldrar.

Min forskning handlar om barns välbefinnande och att införa ett digitalt verktyg som kan öka barns delaktighet socialtjänstens barnutredningar. Framför allt vill jag berätta om känsloappens möjligheter att öka barns känslomedvetenhet och förmåga att uttrycka sina känslor.

Syftet är att öka barns delaktighet i socialtjänstens utredningar genom att införa ett digitalt verktyg som barn kan använda i utredningssamtalen.

Om Gunnel Östlund:

Jag är universitetslektor i socialt arbete vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelningen för socialt arbete. För närvarande bedriver jag forskning inom två forskningsprojekt. Projektet "Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (DIG Child)" bygger på barnutredarnas egen idé som utvecklades med hjälp av stöd från Innovationsguiden 2016 via Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under det första projektåret utvecklades den digitala applikationen (DIG Child-app) med hjälp av skolbarn i åldern 6-12 år, och nu har DIG Child-appen vidareutvecklats tillsammans med barnutredarna i kommunen och används nu i barnutredningar.

I mitt andra forskningsprojekt: "Psykiskt välbefinnande, jämställdhet och lika villkor - med den levda värdegrunden som bas för lärande" är syftet är att följa en modellskola för jämställdhet från förskoleklass till årskurs nio genom att undersöka skolpersonalens erfarenheter av värdegrundsarbetet samt följa upp elevernas psykiska välmående och trygghet i skolan.

Forskningen görs i samproduktion med Eskilstuna kommun och fokuserar på barn och ungas psykiska välbefinnande utifrån den kommunala satsningen på modellskolor för jämställdhet.


Gunnel Östlund, universitetslektor i socialt arbete