Text

Ansök om examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Det är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

Examensbeviset är digitalt och består av en PDF-fil med en e-stämpel. Det innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering, som finns länkad på ditt examensbevis. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe.

Så ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examensbevis på grund- och avancerad nivå i Ladok för studenter.

 • Kontrollera att alla kurser har slutbetyg i Ladok innan du skickar in ansökan, annars kan du kontakta studenttorget@mdu.se
 • Skicka in din ansökan om examensbevis via Ladok för studenter.
 • Inte längre aktiv student och saknar studentkonto? Då kan du logga in på Ladok för alumner med BankID eller Freja eID+.
 • Du ansöker om examen vid det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte berörda högskolor/universitet kommit överens om något annat.
 • Ansökan prövas sedan mot nationella och lokala examensregler.
 • När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.
Ansök om examensbevis i Ladok för studenter

Forskarnivå

Ansökan om examen på forskarnivå kan endast göras via blankett.

Vanliga frågor och svar om examen

För närvarande har vi längre handläggningstider.

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. Beroende på arbetsbelastning varierar handläggningstiden under året vilket innebär att det under sommaren och början av hösten är en längre handläggningstid.
Om vi har några frågor när vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig.

Du kan kontrollera din ansökan i Ladok.

De poäng som ingår i din examen är inte förbrukade, utan kan användas igen i en ny examen. Förutsättningen för att få en ny examen är att ett nytt examenskrav uppfylls. Kurser från en examen som gjort dig behörig till avancerad nivå kan inte tas med i en examen på avancerad nivå.

Fullgjorda kurser på högskolenivå som inte överlappar med andra kurser kan ingå i examen. Kurser från utlandsstudier måste tillgodoräknas, kontakta studenttorget@mdu.se för mer information.

När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de med varandra. De delvis överlappande poängen får inte räknas med i din examen utan kommer att dras från totalsumman.

Från och med februari 2024 utfärdar vi digitala examensbevis, ej i pappersform. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Det är därför mycket viktigt att du har den e-postadress som du använder registrerad i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Från och med februari 2024 utfärdar vi digitala examensbevis. Har du en sådan examen utfärdad så kan du själv via Ladok för studenter ladda ner examensbeviset på nytt och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Kopia på examensbevis tidigare än 2024-02

Har du ett tidigare utfärdat examensbevis i pappersform: examensbeviset är en originalhandling och kan bara utfärdas en gång. Om ditt examensbevis skulle komma bort eller bli förstört kan du få en kopia från universitetets arkiv. Kontakta studenttorget@mdu.se för mer information.

Nej, examensbeviset kostar inget.

Examensbevisen är från och med 2003 tvåspråkiga (svenska och engelska). Om du har ett äldre bevis, endast på svenska, kan du vända dig till en auktoriserad översättare.

Om en arbetsgivare önskar få din examen verifierad kan du ge en kod till Ladok där arbetsgivaren själv kan gå in och titta på examensbeviset.

Om du har fått avslag på din ansökan om examensbevis, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandenämnden för universitetet, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut som universitetet har tagit. Information om hur du går tillväga finns i ditt avslagsbeslut.

Övrigt om examen

MDU har rätt att utfärda examen på grund- avancerad och forskarnivå. Vilka examensregler som gäller vid MDU finns angivna i den lokala examensordningen.

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som avgör vilka lärosäten som får utfärda examen. I högskoleförordningen finns alla gemensamma regler och krav för examen. Sedan får varje lärosäte besluta om lokala regler, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att examenskraven kan skilja sig åt mellan lärosäten, men det finns alltid gemensamma regler som gäller för alla.

Den 1 juli 2007 genomfördes stora förändringar av den högre utbildningen i Sverige vilket bland annat innebar att Sveriges examenssystem gjordes om. För att den nuvarande lokala examensordningen ska kunna tillämpas måste minst en kurs vara avslutad efter 30 juni 2007.

Diploma Supplement är en bilaga som bifogas examensbeviset från alla statliga universitet och högskolor i Sverige. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och ska underlätta erkännandet av universitetsutbildningar utomlands, samt göra det lättare för universitetsutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset.

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma indelning:

 • Grundnivå. Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
 • Avancerad nivå. Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
 • Forskarnivå. Licentiatexamen och doktorsexamen

Här finns examensbeskrivningar för de examina som MDU har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till MDU:s lokala examensordning.

Examina på grundnivå

Examina på avancerad nivå

Yrkesexamina på grund- och avancerad nivå

Examina på forskarnivå

Universitetet kan fatta beslut om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt.

Ibland kan även kraven för en examen ändras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Krav som försvinner under 2024

Examina nedan är avvecklade eller har reviderade krav och utgår under 2024. Du måste ha börjat dina studier före ett visst datum för att ha rätt att få ut din examen.

Mer information om kraven och övergångsperioder hittar du i den lokala examensordningen.

 • Civilingenjörsexamen – Industriell ekonomi, enligt de äldre bestämmelserna, utgår 2024-06-30.
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, utgår 2024-12-31.
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Tyska, utgår 2024-12-31.

Degree and degree certificates

Here you will find information about degrees and graduation at MDU and how to apply for a degree certificate. This is a certificate to show that you have gained knowledge and skills in a specific area and at a certain level in your studies.

Degree certificate

The digital degree certificate is a PDF file with an e-stamp. This means that the document cannot be changed after it has been retrieved from Ladok. The stamp verification can be done by uploading the document on the Ladok verification page, for which there is a link on your degree certificate. It’s also possible to verify the e-stamp through Adobe. The validity period of the e-stamp is 2 years, after which a new PDF file must be downloaded for the degree certificate to have a valid e-stamp.


How to apply for a degree certificate

You can apply for a degree certificate at the Bachelor’s (first-cycle) and Master’s (second-cycle) levels in Ladok for students.

 • Make sure that all courses have final grades in Ladok before submitting your application, otherwise, you can email studenttorget@mdu.se
 • Submit your application for a degree certificate via Ladok for students.
 • Are you no longer an active student and don’t have a student account? Then you can log in to Ladok for alumni with BankID or Freja eID+.
 • You can apply for a degree at the university where you completed the final course of your education unless the relevant university colleges/universities have agreed otherwise.
 • The application is then assessed against national and local examination regulations.
 • When the qualification has been issued, a notification will be sent to the email address provided in Ladok. You can download and print the degree certificate yourself if desired. This can be done repeatedly as needed.
Apply for a degree certificate in Ladok for students

Third-cycle qualification

Application for a third-cycle qualification can only be made using a form.

Frequently asked questions about the exam

At the moment, we have slightly longer processing times.

Our goal is that the processing time for complete applications must not exceed two months. Depending on the workload, the processing time varies throughout the year, which means that during the summer and early autumn, we have longer processing times.
If we have questions while processing your application, we will contact you.

You can monitor your application in Ladok.

The credits included in your qualification are not used up but can be used again in a new qualification. The condition for obtaining a new qualification is that new qualification requirements must be met. Courses from a degree that make you qualified for the second-cycle level cannot be included in a degree at Second-cycle (Master’s level) if they are required to fulfil the qualification requirements in the qualifying degree.

Completed courses at university level that do not overlap with other courses can be included in the degree. Courses from studies abroad must be credited, email the Student Centre for more information.

When two or more courses have the same or partially the same content, they overlap with each other. The partially overlapping credits will not be counted towards your degree but will be deducted from the total sum of credits.

From February 2024, we will issue digital degree certificates, and not in paper format. The digital diploma consists of a PDF file with an e-stamp. When the qualification has been issued, a notification will be sent to the email address provided in Ladok. It is therefore very important that you have access to the email address you used when you registered in Ladok. You can download and print the degree certificate yourself if you wish. This can be done repeatedly as needed.

From February 2024, we will issue digital degree certificates. If you have such a degree issued, you can download the degree certificate again and print it if desired via Ladok for students. This can be done repeatedly as needed.

Copy of degree certificate earlier than February 2024

If you have a previously issued paper degree certificate: the degree certificate is an original document and can only be issued once. If have lost your degree certificate or if it has been destroyed, you can obtain a copy from the University's archives. Contact the Student Centre by emailing studenttorget@mdu.se for more information.

No, the degree certificate is free of charge.

From the year 2003 onwards, the degree certificates are bilingual (Swedish and English). If you have an older document, which is only in Swedish, you can contact an authorised translator.

If an employer wishes to have your degree verified, you can provide a code to Ladok where the employer can access information about your degree and its content.

If you have received a refusal for your application for a degree certificate, you can appeal the decision. The Higher Education Appeals Board, (ÖNH), is an authority tasked with reviewing appeals of certain decisions made by the University. Information on how to proceed can be found in your refusal decision.

Examination regulations

The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) determines which higher education institutions (HEIs) are authorised to issue degrees. In the Higher Education Ordinance, the common rules and requirements for degrees can be found. Then each HEI can decide on local rules, for example regarding which main fields of study should exist and how each degree should be named. This means that the qualification requirements can vary between HEIs, but there are always common rules that apply to everyone.

On 1 July 2007, major changes were implemented in higher education in Sweden, which means that Sweden's degree system was reformed for example. To apply the current local System of Qualifications, at least one course must have been completed after 30 June 2007.

All higher education is divided into Bachelor’s (first cycle) Master’s (second cycle) and Doctoral (third-cycle) levels. The degrees you can apply for all follow the same categorisation:

 • First-cycle (Bachelor’s level). Higher education degree, Degree of Bachelor and a professional qualification.
 • Second-cycle (Master’s level). Degree of Master (120 credits), Degree of Master (60 credits) and a professional qualification
 • Third-cycle (Doctoral level). Degree of Licentiate and Degree of Doctor

Additional information about degrees

Diploma Supplement

The Diploma Supplement is an attachment that is included with the degree certificate from all state universities and university colleges in Sweden. The attachment describes the education and its place in the Swedish education system and must facilitate the recognition of university education abroad, as well as make it easier for university graduates to move between different countries to study or work. The Diploma Supplement must be used together with the degree certificate.

The University can make a decision that a degree will be discontinued, and then a transition period begins that determines how long the degree can be issued before it disappears completely.

Sometimes the requirements for a degree can also change, and if the requirements are considered to become stricter, a transition period will come into effect for how long a degree can be issued according to the previous requirements.

Requirements that will disappear during 2024

The below degrees have been discontinued or have revised requirements and will be phased out during 2024. You must have started your studies before a certain date to be eligible to apply for your qualification.

More information about the requirements and transition periods can be found in the System of Qualifications.

 • Master of Science in Engineering degree - Industrial Economics, according to the older provisions, will be discontinued on 30 June 2024.
 • Postgraduate Diploma in Specialist Nursing, specialising in district nursing, will be discontinued on 31 December 2024.
 • Degree of Bachelor of Arts in Philosophy with German as a main subject, will be discontinued on 31 December 2024.

Contact

E-mail: examen@mdu.se
Phone number: 016-15 32 20, Tuesday and Thursday at 10:00-11:00.
Please note that telephone hours will be closed during weeks 29-31.