Text

Prolonged independent life

Using a rocking chair in the care of people with dementia - a single-case research study

This single-case research study, with a mixed-methods approach, included six people with dementia and 11 care staff in a nursing home setting. The people with dementia used ErgoNova Rocking chair® a mean number of five times/week for eight weeks. Quantitative and qualitative data were collected pre-, during, and postintervention (A-B-A design). The results indicated that the use of the ErgoNova Rocking chair® provided a short-term relief, in particular for those with aberrant motor behavior, of behavioral and psychological symptoms of dementia as well as an increased quality of life. It was also considered a feasible and usable approach by the care staff.

Concluded

Start

2018-05-01

Conclusion

2019-04-30

Collaboration partners

Project manager at MDU

No partial template found

Sex personer (kvinnor) med demens och BPSD och 11 omsorgspersonal fördelade på tre enheter deltog i studien. Personerna med demens använde ErgoNova Gungstolen® i medeltal 5 gånger/vecka under en åttaveckorsperiod.

Personernas BPSD och livskvalitet mättes tre gånger/vecka i tre veckor innan de började använda ErgoNova Gungstolen® för att få stabila utgångsvärden. BPSD mättes med hjälp av instrumentet NPI-NH (neuropsykiatrisk inventering/bedömning på nursing home/vårdboende) (Cummings, 1997) och livskvalitet mättes med hjälp av instrumentet QUALID (livskvalitet vid svår demenssjukdom) (Falk, Persson & Wijk, 2007; Weiner et al., 2000). Under interventionstiden genomfördes mätningar varannan vecka samt en sista mätning två veckor efter avslutad intervention (borttagen användning av ErgoNova Gungstolen®). Även data från läkemedelsförbrukning, erfarenheter från omsorgspersonal samt loggbok, som personalen förde i samband med användningen, inhämtades.

Resultaten visade starka tendenser på att perso­ner med demens, främst de med motorisk rast­löshet s.k. vandringsbeteende, fick minskade symptom under användningen av ErgoNova Gungstolen®. Minskningen av dessa symptom samvarierade med en höjning av livskvaliteten. Det framgick även av resultaten att ErgoNova Gungstolen® inte alltid har effekt och passar alla. Genomförandet av studien var enkel för omsorgspersonalen och de såg ErgoNova Gungstolen® som ett hjälpmedel för att minska personernas BPSD-symptom och höja deras livskvalitet. Omsorgspersonalen var positiv till att fortsätta använda ErgoNova Gungstolen® i framtiden i sin vård och omsorg av personer med demens.