Text

Datum 2023-09-14
Artikeltyp Aktuellt

Forskning ska förbättra hälsan för anställda i den kommunala kvinnodominerade sektorn

Ett nytt forskningsprogram på MDU ska förbättra hälsan för anställda i den kommunala kvinnodominerade sektorn. Foto: Pixabay.

Ett nytt forskningsprogram på MDU ska förbättra hälsan för anställda i den kommunala kvinnodominerade sektorn. Foto: Pixabay.

Varför finns det så mycket sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa bland kvinnor och män i kommunal sektor? Det ska ett nytt forskningsprogram vid MDU titta närmare på. Målet är att hitta orsakerna och ta fram åtgärder för att kunna förbättra hälsan i yrken där kvinnor är i majoritet.

Arbetsrelaterad ohälsa är ett stort samhällsproblem, särskilt inom den kvinnodominerade kommunala sektorn. Hög sjukfrånvaro och dåliga arbetsförhållanden gör det svårt för kommuner att hitta och behålla personal med rätt kompetens. Problemet är akut eftersom det kommer att behövas många fler som arbetar inom till exempel äldreomsorg i framtiden på grund av en ökande äldre befolkning, enligt Karin Halldén, programledare på MDU.

– Ambitionen med forskningsprogrammet är att förbättra hälsan för de anställda inom den här sektorn. Målet är att generera ny kunskap som kan ge underlag för både politiska beslut och hur arbetsplatser fungerar.

– Vi kommer att undersöka orsakerna till den arbetsrelaterade ohälsan. Vi undersöker även vilka hälsoproblem som finns inom olika yrken och på olika arbetsplatser, samt hur organisationer tar sig an och försöker lösa dessa problem, säger Karin Halldén.

Ger flera perspektiv

Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt, vilket betyder att det kombinerar olika ämnen som sociologi, psykologi, nationalekonomi, företagsekonomi och arbetslivsvetenskap.

–Det gör det möjligt för oss att närma oss problemet från olika perspektiv och försöka förstå sambandet mellan kvinnodominerade yrken och arbetsplatser i kommunerna och de anställdas välmående på jobbet, säger Karin Halldén.

Finansiering på 24 miljoner

Programmet finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) med 24 miljoner kronor och omfattar fem olika projekt:

  • En undersökning om sambandet mellan arbete inom kvinnodominerad kommunal sektor och olika faktorer relaterade till anställdas hälsa.

  • En studie om hur chefer inom kommunal sektor styr sina medarbetare och hur det påverkar deras hälsa och arbete.

  • Ett samarbetsprojekt med kommuner för att utveckla och utvärdera åtgärder som kan förbättra arbetsvillkoren för de anställda.

  • Ett experiment för att studera vad som påverkar politikers beslut om fördelning av resurser inom kommunal verksamhet.

  • Ett synergiprojekt som bygger på att frågor, resultat och erfarenheter från projekten i programmet kombineras och analyseras.

Forskningsprogrammet ”Arbetsplatsens struktur och arbetsrelaterad ohälsa: kvinnodominans, organisatoriska faktorer, åtgärder och politiska beslut i kommunal förvaltning” är ett samarbete med bland annat Eskilstuna kommun, Stockholms universitet och Karlstad universitet.

Kontaktinformation