Text

Datum 2023-05-10
Artikeltyp Aktuellt

Samverkan och forskning i fokus för Center för välfärdsförändring

Projektledare Katarina Pihl och professor Petra von Heideken Wågert leder Center för välfärdsförändring på MDU.

Projektledare Katarina Pihl och professor Petra von Heideken Wågert leder Center för välfärdsförändring på MDU.

I april 2023 startades den universitetsövergripande satsningen Center för välfärdsförändring vid MDU. Satsningen tar sig an samhällsutmaningar inom välfärd och leds vetenskapligt av professor Petra von Heideken Wågert tillsammans med projektledare Katarina Pihl. De nämner samverkan och forskning som de viktigaste uppgifterna för centret.

Vad kan ni berätta om Center för välfärdsförändring?

– Det är ett center där vi tar oss an de utmaningar som finns inom välfärdsområdet tillsammans med kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle. MDU har fattat beslut om ett center som tar vara på de möjligheter som hälso- och välfärdstekniken ger, bland annat för att möta den resursbrist som existerar och kommer öka inom vård och omsorg, säger Petra von Heideken Wågert.

Vilka utmaningar adresserar centret?

– Det kan handla om att göra en omvärldsspaning om vilken evidens, det vill säga ett vetenskapligt bevis för att något fungerar, som redan finns inom ett område för välfärd och tillgängliggöra den. Exempelvis om det saknas evidens inom vård och omsorg utifrån ett arbetssätt eller användning av nya produkter och innovationer. Här kan centret bidra med forskare som kan utforska området och på sikt bidra till detta.

– Kompetensutveckling är en prioriterad fråga inom vård och omsorg. MDU kan tillsammans med verksamheterna sätta ihop både kortare och längre kurser/utbildningar som svarar upp mot verksamheternas behov, säger Petra von Heideken Wågert.

– För att få till förändring i samhället behöver vi tänka nytt och se vilka likheter som finns mellan olika branscher. Att koppla ihop näringsliv, civilsamhälle med offentlig verksamhet och akademi skapar förutsättningar att komma vidare. Hur kan till exempel innovationsarbetet ta större utrymme i offentlig verksamhet eller hur genomförs en optimal organisationsförändring vid införande av ny teknik? Här kan vi koppla ihop MDU-forskare med de olika aktörerna, säger Katarina Pihl.

Vilka är de viktigaste uppgifterna?

– Samverkan - det viktigaste är att vi från alla olika aktörer möts och bidrar med våra specifika kunskaper och tillsammans tar oss an den utmaning som presenterats. Vi behöver arbeta på annat sätt oavsett i vilken organisation vi verkar i och att vi gör den här förflyttningen gemensamt, säger Katarina Pihl.

– Forskning – att den forskning som finns tillgängliggörs och att genomförande av forskning inom vård och omsorg blir naturligt att efterfråga i verksamheten, säger Petra von Heideken Wågert.

Vad innebär satsningen för MDU?

– Satsningen innebär att MDU inledningsvis avsätter 50 miljoner kronor de närmaste tre åren för att starta upp arbetet. Det innebär att den forskning som bedrivits i nästan 20 år inom hälso- och välfärdsteknik lyfts fram samt att den omsätts och implementeras i vård och omsorg. Centret kommer utgöra en mötesplats för forskare med olika kompetenser och från alla forskningsinriktningar för att tillsammans skapa tvärvetenskaplig forskning, säger Petra von Heideken Wågert.

Hur viktig är samverkansaspekten med externa aktörer?

– Den är helt avgörande! Samverkan är en nödvändighet för att vi ska kunna uppnå en välfärdsförändring genom centrets verksamhet. Centret har, och kommer även framåt, skapats i samverkan mellan olika aktörer för att få med våra olika perspektiv och kunskaper, säger Katarina Pihl.

Hur kom namnet Center för välfärdsförändring till?

– Namnet speglar de förändringar som krävs inom välfärdssystemet för att klara utmaningarna med fler människor i behov av vård och omsorg i kombination med en minskad befolkning i arbetsför ålder. Det räcker inte med tekniken i sig - alla behöver arbeta på ett nytt sätt. Förändra sig helt enkelt, avslutar Petra von Heideken Wågert.

Kontaktinformation