Text

Datum 2023-02-14
Artikeltyp Aktuellt

Nytt specialistsjuk-sköterskeprogram för
att möta ett förändrat vårdbehov

Befolkningens vårdbehov förändras vilket ställer andra krav på arbetssätt och patientsäkerhet. För att möta både nuvarande och framtida vårdbehov har MDU tagit fram en helt ny specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård.

– Vi ser i dag en förskjutning där sjukhusvistelserna blir kortare, nya behandlingsmetoder utvecklas och där vården i allt större utsträckning förväntas ske i primärvården. Detta leder till ett förändrat arbetssätt och ställer andra krav på patientsäkerhet, säger Charlotta Åkerlind, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDU.

Specialistsjuksköterskor inom primärvården är en viktig resurs som arbetar hälsofrämjande och personcentrerat, för att stödja individers återhämtning och identifiera, planera och genomföra riktade åtgärder för att förbättra individens situation och nå önskat resultat.

En bred utbildning med fördjupning

Utbildningen är bred och modern samt ges med tre olika inriktningar; barnhälsovård och elevhälsa (inom elevhälsans medicinska verksamhet), hälso- och sjukvård i hemmet samt vårdcentral.

Tack vare utbildningens bredd får studenterna en god kännedom och förståelse för primärvårdens olika områden. Dessutom får de en fördjupad kunskap inom den inriktning de valt och kan bidra med att driva utvecklingen framåt inom det specifika området med hälsofrämjande arbete som en röd tråd.

– Det är en utbildning som ligger rätt i tiden när förskjutning av primärvården innebär krav på bred och samtidigt djup kunskap, av de specialistsjuksköterskor som väljer att arbeta inom något av primärvårdens olika områden. Genom att utbildningen bidrar till bred kunskap om specialistsjuksköterskors arbete i primärvården, samtidigt som den erbjuder fördjupning inom ett av primärvårdens områden, tror jag att utbildningen ger kunniga och trygga medarbetare med stor nytta för omställningen till god och nära vård, säger Anna Letterstål, akademichef för avdelningen hälsa, vård och välfärd vid MDU.

Undervisningen ges helt på distans

MDU:s nya specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård är en distansutbildning där studenterna fördjupar sina kunskaper inom folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap samt en valbar inriktning.

– För att underlätta för så många som möjligt att läsa programmet kommer undervisningen att ske på distans. Många vill kunna läsa utbildningen utan att behöva flytta och genom att erbjuda undervisningen på distans kan man gå programmet oavsett var man bor, säger Mirkka Söderman, universitetslektor vid MDU.

Ny utbildning rustar sjuksköterskor för framtidens hälso- och sjukvård

Allt mer av hälso- och sjukvården kommer i framtiden att bedrivas inom primärvården, en förändring som innebär ökade krav på spetskompetens hos de anställda. MDU är utbildare av sjuksköterskor, och för att möta behovet startas nu en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård.

Läs mer

Kontaktinformation