Text

Datum 2022-09-26
Artikeltyp Porträtt

“Vi behöver mer kunskap om kommunikation och teknikens roll för en god och säker vård”

Hilde Eide, MDU:s hedersdoktor 2020.

Hilde Eide, som utsetts till MDU:s hedersdoktor 2020, är professor i klinisk kommunikation och hälsovägledning vid ”Senter for helse og teknologi” vid Universitetet i Sørøst-Norge. Hon har genom sin samverkan inom personcentrerad vård och kommunikation samt hälso- och välfärdsteknik varit central för uppbyggnaden av flera forsknings- och utbildningsområden vid MDU:s akademi för hälsa, vård och välfärd.


Hilde Eide har bred forskningserfarenhet inom bland annat personorienterad kommunikation samt hälso- och välfärdsteknik, såsom digital hälsa (e-hälsa) och avståndsuppföljning. Eide är en av Nordens ledande forskare inom hälso- och välfärdsteknik (e-hälsa) och har ett stort internationellt nätverk.

Hilde Eide har medverkat till att bygga upp området Hälso- och väldfärdsteknik vid MDU och har bland annat, genom sin roll som värdefull diskussionspart och expertgranskare, bidragit till att skapa mastersprogrammet i Hälso- och välfärdsteknik.


Hur kändes det att
bli utsedd till hedersdoktor?

– Jag blev förvånad, väldigt glad och stolt när jag fick beskedet. Jag har haft stor glädje av att först samarbeta med professor Inger Holmström i projektet COMHOME - Personorienterad kommunikation med äldre i den kommunala hälso- och sjukvården från 2013. Detta var början på ett långt och produktivt samarbete. Projektet fokuserade på vad som händer när äldre får hjälp av sjuksköterskor och vårdpersonal; och vad som är bra kommunikation där. Vi jämförde även sjuksköterskestudenter i Sverige och Norge och fann betydande skillnader. Samtidigt var jag också involverad i det norska projektet Digital tillsyn – om implementering av välfärdsteknik på äldreboenden och närsjukvården. Vi blev inbjudna till MDU – då företagen som var med i projektet också hade samarbete med kommuner i Västerås. Det var ett inspirerande och spännande besök i robotdalen – och även ett möte med docent Christine Gustafson, som då arbetade intensivt med välfärdsteknik.


Hur ser ditt fortsatta samarbetet?

– Det finns fortfarande många utmaningar inom hälsa och teknik. Covid 19 – situationen har visat hur sårbara vi är – och ännu mer behovet av att ha trygga och säkra hälso- och sjukvårdstjänster med ökad användning av kommunikation via videokonferenser, men också andra former av välfärdsteknik. Det finns ett stort behov av mer forskning och utbildning om digital hälsokompetens och vad patienter, anhöriga och vårdpersonal behöver lära sig för att kunna utnyttja de tekniska möjligheterna på ett bra sätt. Och hur man utvecklar ett svarscenter för all information som de tekniska lösningarna i patientens hem ger? Tekniken ska vara ett hjälpmedel – även i patientrelationen – och vi behöver mer kunskap om teknikens roll i god patientkommunikation och god och säker vård. Ett annat spännande projekt jag arbetar med är hur digital simulering med virtuella patienter bäst kan integreras i sjuksköterskeutbildningen. Jag vet att MDU använder samma system. Det kan också finnas många spännande möjligheter till ytterligare samarbete.


Hedersdoktor och akademisk högtid

Titeln som hedersdoktor tilldelas den person som har en viktig roll för MDU och som har en tydlig koppling till universitetets forskning eller utbildning, eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden. Sedan 2002 har fakultetsnämnden utsett 28 hedersdoktorer. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med den akademiska högtiden i oktober.