Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Anne Lillvist

Anne Lillvist, professor i pedagogik inriktning förskolepedagogik. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) , avdelningen för förskolepedagogik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag är barnskötare i grunden som började läsa beteendevetenskap vid Mälardalens högskola och träffade där inspirerande lärare och forskare som utmanade mina föreställningar om barndom, inkludering och hälsa och som också visade på den betydelse som förskolan och de tidiga skolåren utgör i barns liv. Jag blev sedermera antagen till forskarutbildningen i psykologi vid Örebro Universitet men hade min hemvist vid Mdh och den tvärvetenskapliga forskargruppen CHILD, Children Health Intervention Learning & Development. Efter disputationen 2011 arbetade jag med forskning undervisning på förskollärarprogrammet fram till år 2019 då jag fick en tjänst vid Örebro Universitet. Sedan 1 augusti är jag anställd som professor i pedagogik med inriktning mot förskolan här vid MDU.

Vilket område forskar du inom och varför?

Jag forskar inom området pedagogik med fokus förskola. Förskolan är en samhällsviktig instans som har stor inverkan i, och betydelse för, både barn och deras vårdnadshavares liv, både kortsiktigt och långsiktigt. Att förskolan är av god kvalitet och ger likvärdiga förutsättningar för barns utveckling och lärande är därför en angelägenhet för hela samhället.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Forskningsmiljön Barn och Unga i Skola och Samhälle, BUSS verkar inom forskningsbasen utbildningsvetenskap och matematik, på Akademin för Utbildning, kommunikation och Kultur, UKK. Forskningen inom BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskola och skola. Vi bedriver forskning om hur förskola, förskoleklass och skola utifrån specialpedagogiska och förskolepedagogiska perspektiv stödjer och utmanar barn med olika förutsättningar.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Den största drivkraften i min forskning är samhällsnytta; att forskningen faktiskt kan göra skillnad för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Jag brinner för förskolans uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning och ett positivt socialt sammanhang för alla barn. Jag har ett särskilt intresse för tidiga insatser, inkludering och positiva övergångar. Forskningsetik är ytterligare ett område som jag tycker är intressant och som jag på senare tid har ägnat en del forskning åt.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det känns ärofullt och spännande att få bli professor vid Sveriges nyaste universitet och att aktivt få verka för den gemensamma vision som MDU står får kring progressivitet, hållbarhet och samverkan.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

MDU präglas av ett positivt forskningsklimat där det är nära att samverka internt inom akademin såsom mellan akademier och med det omgivande samhället. Det finns goda strukturer för forskning och forskningen tas tillvara i den undervisning som bedrivs. Forskning är ett kollektivt arbete och vid MDU har jag kompetenta, drivna och trevliga kollegor att samarbeta med.