Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Anna Ehrlin

Anna Ehrlin, professor inom pedagogik är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Anna Ehrlin, professor inom pedagogik. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), avdelningen för pedagogik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag är utbildad och legitimerad grundskollärare för årskurs 1 till 7 och arbetade som lärare i på låg- och mellanstadiet i 20 år innan jag började som doktorand i forskarskolan UVD (Utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning) vid Örebro universitet hösten 2007. Jag disputerade i musikvetenskap med inriktning musikpedagogik hösten 2012 med avhandlingen: "Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö."

Strax innan jag disputerade började jag arbeta som adjunkt vid Mälardalens högskola. Efter disputationen anställdes jag som lektor med speciellt ansvar för estetiska uttrycksformer inom förskollärar-och grundlärarprogrammen. Mitt intresse för didaktiska frågor framför allt relaterat till estetiska uttrycksformer och/eller barn och elever med annat modersmål eller migrationsbakgrund har fört mig vidare både inom utbildning och forskning.

Vilket område forskar du inom och varför?

Min forskning är framför allt riktad mot didaktiska och pedagogiska frågor relaterat till estetiska uttrycksformer samt mot frågor om nyanlända elevers utbildning och skolsituation men också mot frågor om utveckling och förändring av lärarutbildningar.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Jag är vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Social Science – Didactics and Educational Practices (SoDEP). Inom denna forskningsmiljö bedrivs bland annat forskning inom historie-, religions- och geografididaktik, samt forskning om utbildning och lärares arbete med utgångspunkt i både didaktiska och pedagogiska perspektiv.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Nyfikenhet och en drivkraft att utveckla och få djupare kunskap inom de områden som fokuseras. Jag driver gärna praktiknära forskningsprojekt där både forskare och den praktik som är involverad har möjlighet att påverka de forskningsfrågor som ställs och därigenom ges förutsättningar till en kunskapsutveckling som upplevs relevant både ur ett vetenskapligt och ett praktiknära perspektiv.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Didaktiska frågor relaterade till estetiska uttrycksformer inom förskola och skola, nyanlända elevers utbildning och skolsituation samt utveckling och förändring av lärarutbildningarna.


Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det ser jag som spännande och intressant.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Jag ser stora möjligheter att utveckla och driva tvärvetenskapliga forskningsprojekt.