Text

Datum 2022-11-29
Artikeltyp Aktuellt

Så påverkas företag av digitalisering och cirkulär ekonomi

Deltagarna i forskningsprojektet. Bakre raden: Karin Kaibel, Cecilia Lindh, forskare vid MDU, Josefina Löwgren. Mittenraden: Carolina Rattur-Lindstedt, Sofia Lycke, Birgitta Lindblad. Främre raden; Claudia Algarrada, Rana Mostaghel, forskare vid MDU, Rolf Lindström

Digitalisering och cirkulär ekonomi vinner mark, både utifrån ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Detta avspeglar sig även på relationerna mellan företag, kunder, leverantörer och andra aktörer på den ekonomiska marknaden. Nu ska forskare vid MDU undersöka hur dessa processer påverkar företag och hur de möter dessa förändringar.

Digital transformation är en pågående process som omfattar många olika affärsmodeller och olika aktörer. Tidigare forskning visar att företag existerar i ”ekosystem”, det vill säga i system som består av många olika aktörer, och att företag också påverkas av fler än bara de närmaste affärsrelationerna.

Effekter av digital transformation

- Vi befinner oss i en långt framskriden digital transformation, något som vi som forskare vill fördjupa oss i. Vi vill undersöka effekterna av den digitala transformationen på företagens affärsrelationer, men också hur de påverkas i sina ekosystem. Vi vill även se hur cirkulär ekonomi och digitalisering bidrar i den här förvandlingen, säger Cecilia Lindh, universitetslektor i företagsekonomi och en av forskarna i projektet.

Forskning i samverkan med regionala företag

Forskningsprojektet kallas “The digital transformation of business-to-business relationships and ecosystems” och sker i samverkan med sju regionala företag, verksamma i olika branscher och av olika storlek. Studien startade i slutet av oktober 2022 och pågår under tre år.

- Våra deltagare representerar olika arbetsområden med digital transformation och kliver in med olika erfarenheter. Fokus ligger på deltagarnas syn och deras förändrade yrkesroller, och inte på deras olika företagsperspektiv. Syftet är att studera detta ur några olika branschers perspektiv, för att bättre förstå fenomenet och dess förändringar över tid, säger Rana Mostaghel, docent i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och strategi.

Bidrar till ömsesidigt lärande

Forskningsprojektet är även tänkt att bidra till lärande för alla parter. Medan deltagarna diskuterar och får ta del av den senaste forskningen får forskarna intressant data att analysera.
- Vi tror att ömsesidigt lärande genom modererad diskussion, med en tydlig koppling till forskning, är ett sätt att lära tillsammans som gynnar alla inblandade parter, avslutar Cecilia Lindh.

Blir du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta Cecilia Lindh eller Rana Mostaghel.

Kontaktinformation