Text

Datum 2022-11-17
Artikeltyp Aktuellt

Monica Ehrström försvarar studie om likvärdig utbildning i förskolan

Samling i ring

Den 27 januari 2023 försvarar doktoranden Monica Ehrström studien Uppmärksamhet för bedömning – att följa varje barns lärprocesser för en likvärdig utbildning i förskolan. Syftet med studien är att bidra med kunskap om spänningsfältet mellan förskollärares uppdrag att undervisa och stötta barns lärande å ena sidan och uppdraget att bedöma barns lärprocesser å andra sidan, i relation till en likvärdig utbildning.

Licentiatet äger rum kl 13.15 i sal Lambda, campus Västerås.

I den svenska förskolan idag möts många barn med skilda erfarenheter som alla ska få möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Enligt skollagen ska förskolans utbildning vara likvärdig och alla barn ska få möjlighet att lära så långt det är möjligt utifrån sin potential.

I studien har framkommit att uppmärksamhet kan användas som begrepp för att överbrygga spänningsfältet kring bedömning. Ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 1978) har använts för att studera förskollärares resonerande kring bedömning i relation till varje barns möjligheter att få stöd i sin proximala utvecklingszon. Stimulated recall-intervjuer har genomförts för att möjliggöra förskollärarnas resonerande kring aktiviteter de själva valt att tala om.

Resultatet har synliggjort tre områden som är av betydelse för bedömning i relation till en likvärdig utbildning i den här studien. För det första att det finns en tydlighet gällande förhållningssätt till bedömning, vad det är som ska uppmärksammas och bedömas samt hur bedömningen ska genomföras. För det andra att förskollärarna i studien har kunskaper kring olika metoder för att göra barns lärprocesser synliga och därmed möjliga att följa över tid. För det tredje, att förskollärarna i studien har kunskap om hur de kan uppmärksamma och synliggöra barnets lärande ur ett holistiskt perspektiv. I förskollärarnas resonerande har framkommit olika strategier för bedömning och metoder för att synliggöra barnets lärprocesser samt tillvägagångssätt för att följa progressionen i barns lärprocesser, vilket kan skapa både möjligheter och begränsningar för barn att lära utifrån sin potential.

Studien indikerar att det finns risker med det kompensatoriska uppdraget då resultatet i studien visar att vissa förskollärare saknar kompetens vad gäller bedömning för likvärdighet. Det innebär att likvärdiga förutsättningar för alla barn att lära, i stället kan leda till att endast vissa barn blir uppmärksammade och därmed får stöd.

Licentiatuppsatsen föreslår uppmärksamhet (Elbaz, 1992) som begrepp och tillvägagångssätt för praktiken att ta sig an det moraliska dilemmat gällande bedömning.

Kontaktinformation