Text

Datum 2022-12-12
Artikeltyp Aktuellt

MDU ledande i arbetet med att utveckla pedagogisk digital kompetens

Kvinna vid dator.

MDU har tagit fram en arbetsmodell för att utveckla lärares pedagogiska digitala kompetens. Arbetssättet har väckt stort intresse hos Sveriges lärosäten. Utöver nationell uppmärksamhet har MDU även fått förfrågningar för arbetsmodellen från Finland, Israel och Jordanien.

Metoden går under namnet PDK-cykeln och är en långsiktig, cyklisk kompetensutvecklingsmodell som kartlägger och utvecklar både den enskilda individens och gruppens totala pedagogiska digitala kompetens. Lärare har alltid, tillsammans med kollegor, kontinuerligt utvecklat sin pedagogik och undervisning. Det metoden bidrar med är att få en systematik i det kollegiala lärandet, inom det digitala området. Modellen har utvecklats av Lärum, det högskolepedagogiska centrumet på universitetet, i samarbete med pedagogiska samordnare på akademierna.

– Det är kul att vi har fått så mycket intresse och uppskattning för metoden. Vi har haft kontakt med University of Jyväskylä i Finland, MOFET Institute i Israel, Yarmouk University Jordanien och European University Assosiation där vi har presenterat modellen och hur den fungerar. Elva universitet i Sverige däribland, Lunds universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet har visat intresse för den, säger Lotta Fröjdfeldt som är pedagogisk utvecklare på Lärum och en av dem som varit med och tagit fram PDK-cykeln.

Ett fokusområde redan innan pandemin

MDU har jobbat med att utöka lärares pedagogiska digitala kompetens redan innan pandemin ledde till digitala undervisningsformer.

– Det har varit hjälpsamt att vi påbörjade arbetet med att ta fram modellen redan 2019. Idag är förväntningarna på lärares pedagogiska digitala kompetens ännu högre, efter pandemin. I slutändan handlar det om hur undervisningen kan utvecklas så att den ännu bättre stöttar studenternas lärande och behov, säger Lotta Fröjdfeldt. Hon tillägger;

– Just nu kikar vi, på Lärum, på om modellen kan generaliseras för utveckling av all pedagogik, där det digitala ingår. Dessutom testar vi, tillsammans med en av våra akademier, att göra ett liknande arbete inom området akademiskt lärarskap.


PDK-cykeln så funkar den

Modellen PDK-cykeln.

Stegen i PDK-cykeln

PDK-cykeln innehåller kartläggning, analys, planering, implementering och uppföljning, där kartläggning och analys baseras på ett forskningsbaserat EU-ramverk (DigCompEdu).

Kartlägga

Kartläggningen sker först individuellt. Sedan sammanställs kartläggningen på gruppnivå, där gruppen analyserar resultaten. Utifrån analysen gör gruppen en plan och sedan görs även en individuell plan för varje medarbetare.

Analysera

En viktig del av modellen är just den gemensamma reflektionen och den kollegiala utvecklingen, vilken leds av en PDK-handledare. PDK-handledaren är en kollega på avdelningen/akademien som oftast är meriterad eller excellent lärare. Handledarens roll är att planera processen, förklara den för arbetsgruppen, lotsa gruppen genom processen, leda diskussioner, sammanställa och analysera resultat samt tillsammans med avdelningschefen följa upp planer med mera.

Planera

Sätt en plan för åtgärder och aktiviteter för individ och grupp.

Implementera

Genomför planerade aktiviteter. Åtgärder som identifieras för att utveckla den digitala kompetensen i gruppen kan exempelvis vara att gå kurs på Lärum, genomföra en workshop inom något tema med Lärums hjälp exempelvis inom bedömning, interaktion online, kunskaper i canvas eller prioritera tid på APT till att diskutera olika frågor och dela med sig av lärdomar.


Kontakt