Text

Datum 2022-08-22
Artikeltyp Aktuellt

Mottagare av pedagogiskt pris är utsedd

Mottagarna av Pedagogiskt pris 2022, Lena Hellström-Färnlöf, Lina Nilsson och Elisabeth Wulff-Sahlén.

Genom att lyfta fram skickliga lärare och andra medarbetare vid MDU sätter lärosätet inte bara pedagogisk skicklighet i centrum, utan stimulerar även pedagogisk utveckling och vidareutbildning. Priset går till framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Det kan ske genom undervisning på ett innovativt och kreativt sätt, eller genom att låta studenterna tidigt få kontakt med sina framtida arbetsgivare. Priset kan också gå till någon som fokuserar på sina studenter – uppmuntrar dem att vara nyfikna, kreativa och att tänka kritiskt.

Priset består av en summa på 50 000 kronor och delas ut i samband med Akademisk högtid den 7 oktober 2022 och fördelas mellan mottagarna. Det är rektor som fattar beslut om vem eller vilka som får priset.
​​​​​​​

Fyra kategorier

Kriterierna för det pedagogiska priset innehåller fyra kategorier. De som är utsedda till mottagare av priset 2022, är relevanta inom flera kategorier.

Undervisningsinsatser
Den/de nominerade har visat undervisningsskicklighet genom att möjliggöra och utveckla lärande för alla studenter.

Samverkan – intern och extern
Den/de nominerade har visat engagemang och förmåga i att samverka med kollegor eller med representanter från studenternas framtida arbetsgivare.

Pedagogisk ledning
Den/de nominerade har på olika sätt arbetat för att utveckla utbildningen och undervisningen.

Spridning av modeller och resultat
Den/de nominerade har arbetat för att sprida goda modeller och resultat både i regionen, i landet och utomlands.
​​​​​​​

Mottagare av pedagogiskt pris

Denna gång framhålls många lärare för sina föredömliga insatser som pandemin medförde.

– Jag är uppriktigt både glad och stolt över att MDU har så många duktiga och uppskattade lärare. De skapar inte bara goda förutsättningar för inlärning och uppmärksammar studenterna, de utvecklar även verksamheten och samverkar på olika sätt både inom och utanför lärosätet, säger Lena Gumalelius, vikarierande rektor på MDU.

Mottagare av det pedagogiska priset 2022 är:

  • Lena Hellström-Färnlöf, professor och konstnärlig chef vid Musik- och operahögskolan, MDU.
  • Lina Nilsson, universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap vid avdel­ningen för folkhälsovetenskap.
  • Elisabeth Wulff-Sahlén, universitetsadjunkt i engelska vid avdelningen för språk och litteratur.

Lena Hellström-Färnlöf

Professor och konstnärlig chef vid Musik- och operahögskolan, MDU.

Lena Hellström-Färnlöf är mycket engagerad i utbildningen och sina studenter. Hon lägger ner mycket tid och energi för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar, vilket innebar särskilda utmaningar under pandemin. Detta inbegriper allt från att tillhandahålla undervisning i flexibla former anpassat efter studentens behov till att ordna tekniska förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen.

Lena använder både beprövade undervisningsmetoder och utvecklar nya. Fokus ligger på den enskilda studenten och vad som krävs för att hen ska utvecklas och nå sin fulla potential. Lena är superb i att stärka studenternas sångteknik, hjälpa dem att hantera scenskräck samt att utveckla sin självbild. Med sina enorma kunskaper och förmågor lyckas hon alltid få fram det bästa hos varje student. Lena bidrar också aktivt till hela utbildningens utveckling och har stort del i det goda rykte som sångutbildning vid MDU har.

Lena har även visat stort engagemang i samverkan med externa aktörer. Hennes många kontakter i yrkeslivet ger studenterna talrika möjligheter att möta nyckel­personer i branschen och att få sjunga på riktiga scener, utanför universitetets egna domäner.


Lina Nilsson

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap vid avdel­ningen för folkhälsovetenskap inom akademin för hälsa, vård och välfärd.

Lina inspirerar både studenter och kollegor med sin vilja att själv utveckla och förbättra utbildningen på flera olika sätt. Lina har under flera år, engagerat och inom sin profession, ständigt kompetens­utvecklat sig inom pedagogiska utbildnings­former kopplat till bland annat digitala verktyg.

Målet för Lina är alltid att finna nya utbildnings­möjligheter som gynnar studen­ternas livslånga lärande. Särskilt kan nämnas alternativa utbildningsformer ur PBL-metoder (problembaserat lärande) där studenterna själva blir mer aktiva och där läraren mer utgör en roll som handledare. Lina har i samarbete med LÄRUM och andra kollegor skapat en kurs inom det folkhälso­vetenskapliga programmet utformad ur PBL-metodiken. Studenterna ger kursen högsta poäng i utvärderingen och det märks en tydlig ökning i prestation och kunskap inom kursens examinationer. Deltagare i kursen uttrycker att denna form av lärande var "både roligt, spännande och utvecklande på ett nytt sätt”.

Lina visar mod i att ta sig an pedagogiska och didaktiska utmaningar för ökat engagemang och aktivitet bland studenterna! Hon bidrar också till att kollegor tar del av nya utbildningsformer och visar genom det pedagogiskt ledarskap som bidrar till MDU:s pedagogiska utveckling.


Elisabeth Wulff-Sahlén

Universitetsadjunkt i engelska vid avdelningen för språk och litteratur inom akademin för utbildning, kultur och kommuni­kation.

Elisabeth Wulff-Sahlén bidrar med stor kunskap, mycket engagemang samt en genuin vilja att alla studenter ska tillägna sig kunskap. Hon utvecklar och anpassar sin undervisning och sitt material, och har en speciell förmåga att engagera och aktivera studenterna genom att vara kreativ och variera sin undervisning och ge detaljerad feedback på examinationer. Hon tar vara på kritik från kursvärderingar och utvecklar utbildningen ytterligare. Elisabeth är hjälpsam, välvillig och bemöter sina studenter på ett respektfullt sätt.

Elisabeth har varit drivande när det gäller digitalisering i undervisningen. Hon är tidig med nya digitala verktyg som hon också uppmuntrar sina studenter att använda, även i deras framtida yrkesroll. Hon får ofta fungera som en ambassadör och inspiratör bland kollegor då nya arbetssätt och system ska utvecklas och introduceras. Elisabeth var en av de främsta som bidrog till snabba anpassningar när pandemin medförde nya förutsättningar.

Elisabeth samverkar även utanför universitetet: hon har varit med och grundat en gemensam plattform för lärarutbildare på MDU och aktiva lärare i det omgivande samhället, English Teachers Sharing, som tidigt anordnade välfungerande online-seminarier för att dela goda undervisningspraktiker.

Nomineringen

Både studenter och medarbetare vid MDU kunde nominera en eller flera kandidater till det pedagogiska priset – enskilda medarbetare, lärarlag, en avdelning eller en sektion.

Nomineringsförfarandet har uppmärksammat ett stort antal lärare för deras väldigt goda och mycket engagerade insatser som uppskattas av både studenter och kollegor.

Det lämnades in 64 nomineringar som omfattar enskilda eller grupper av lärare; totalt finns det 80 namngivna individer bland de nominerade.