Text

Datum 2022-08-30
Artikeltyp Aktuellt

Introduktionsprogram kan minska stressen för nyanställda sjuksköterskor

Margareta Asp, professor i vårdvetenskap vid MDU. Foto: Thomas Asp.

Margareta Asp, professor i vårdvetenskap vid MDU. Foto: Thomas Asp.

Som sjuksköterska upplever man ofta stress och osäkerhet på sin första arbetsplats till följd av hög arbetsbelastning. Forskning visar att var femte ny sköterska överväger att lämna yrket. Margareta Asp, professor vid MDU, tilldelas 4 004 000 kronor för att utveckla ett digitalt professionsutvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.

– Det är vanligt att sjuksköterskor kan uppleva osäkerhet och påtaglig stress när de börjar sin första anställning. Det kan handla om att man inte riktigt är beredd på de utmaningar yrket innebär och på den höga arbetsbelastningen i vården, säger Margareta Asp, professor i vårdvetenskap vid MDU.

– Studier visar att en femtedel av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever symtom på utbrändhet och att lika många har tankar om att lämna yrket. Det här behöver vi ändra på genom att skapa förutsättningar för att de ska vilja arbeta kvar inom vården.

Margareta Asps tidigare forskning har främst handlat om att utforma begrepp och teorier inom vårdvetenskap. Hon har också undersökt vilken betydelse vila har för hälsan och hur sjuksköterskestudenter lägger grunden till sin yrkeskompetens under utbildningen. Nu ska hon ta fram ett program som ska stödja nyutbildade sjuksköterskor under deras första tid i sitt nya yrke.

– Vi ska utveckla ett professionsutvecklingsprogram som ska vara en introduktion i yrket för nyutexaminerade sjuksköterskor. Programmet kommer att pågå under ett år och är baserat på tidigare forskningsresultat som visar att det är fyra teman som är särskilt viktiga för att nyanställda ska få en bra introduktion i yrkeslivet, säger Margareta Asp.

– Det första temat är rollklarhet, det vill säga att man är klar över vilket ansvarsområde man har. Det andra temat är handlingskraft, och handlar om hur man ska kunna utveckla färdigheter och erfarenhet för att kunna hantera sitt uppdrag. Tema tre är social integrering och beskriver hur man blir en integrerad del av en arbetsgrupp. Det fjärde temat är återhämtning och handlar om hur man skapar strategier för sin egen återhämtning.

Löpande självskattning och tillgång till mentorer

Projektet genomförs i samverkan med Region Västmanland och kommer att inkludera alla nyutbildade sjuksköterskor som anställs under januari respektive augusti 2023.

– Vi kommer att följa sjuksköterskornas utveckling i relation till de fyra temana. Data kommer att samlas in genom regelbundna självskattningar. Under programmet kommer mentorer i form av erfarna sjuksköterskor att finnas till hands för de nyanställda. Deras relation och samtal kommer att ske digitalt, säger Margareta Asp.

– När programmet är avslutat kommer vi att göra intervjuer både individuellt och i grupp med de nya sjuksköterskorna för att se i vilken utsträckning de är tillfredsställda med sitt arbete och känner tilltro till sin förmåga och kompetens. Och inte minst om de vill arbeta kvar på sin arbetsplats.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att sjuksköterskorna ska känna tillfredsställelse i sitt arbete och att de ska välja att jobba kvar inom vården. Väljer de att stanna kvar hoppas jag att de ska ha möjlighet till kompetens- och karriärutveckling. I regionen där vi genomför projektet lämnar 20 procent av de nyanställda sjuksköterskorna sin första anställning inom tre år. Därför känns det angeläget att genomföra det här projektet.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Projektet Hållbar professionsutveckling – med digitaliserat introduktionsprogram för sjuksköterskor startar i september 2022 och pågår i tre år. Det finansieras av AFA Försäkring.

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

– Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Nu har vi beviljat stöd till Margareta Asp och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Denna text, som innehåller några mindre förändringar, är ursprungligen skriven av AFA Försäkring.


Kontaktinformation