Text

Datum 2021-04-08
Artikeltyp Aktuellt

Utvärdering för bättre krishantering i länet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH har utvärderat hur krishanteringen av covid-19 fungerat under rådande pandemi.

Under våren 2020 beställde Länsstyrelsen Västmanland en utvärdering från MDH om hur krishanteringen av covid-19 fungerat i länet under pandemins första halvår. Syftet med utvärderingen var att granska hur krishanteringen har fungerat under rådande pandemi, vad utmaningarna består av och vad som behöver utvecklas för att stärka den gemensamma förmågan. Under arbetet har det blivit tydligt att det finns flera utmaningar, men också en stor vilja i länet att dela erfarenheter och bidra till förändring.

Anna Johansson är universitetslektor i statsvetenskap vid MDH och har arbetat med utvärderingen tillsammans med Emma Tideman, universitetsadjunkt i statsvetenskap vid MDH och Sofia Norling, säkerhetsstrateg vid MDH.
– Jag tycker att Länsstyrelsen Västmanland är modiga. Genom att beställa en utvärdering och granska sitt eget interna stabsarbete under hanteringen av pandemin, visar de prov på att de är en lärande organisation som vill utvecklas. Dessutom har organisationerna i U-Sam * (samverkan för U-län), som också deltagit i granskningen, varit mycket positiva till att delta i utvärderingen och har välvilligt delat med sig av sina erfarenheter. Mycket av det som framkommit i granskningen är utmaningar som är giltiga för många organisationer och krissamverkansforum i Sverige, säger Anna Johansson.

 

Samsyn är grunden
för krishantering

Anna Johansson lyfter tydlighet i roller, ansvar och mandat, oavsett aktör, som en mycket viktig grund för all krishantering. Enligt henne behöver det finnas en gemensam syn vad en aktör får, kan och ska göra för att krishanteringen ska fungera på bästa sätt. I en långdragen samhällsstörning som denna, behöver det även finnas uthållighet hos dem som hanterar krisen.
– Krishantering är definitivt ingen enkel sak. Att hantera en långvarig samhällsstörning som påverkar så många människor, som i det här fallet, har vi inte heller någon modern erfarenhet av. Vi hoppas att utvärderingen kan bidra till att visa vilka utmaningar som kan uppstå så att vi inför kommande kriser ska kunna stärka krisberedskapen både lokalt, regionalt och nationellt, säger Anna Johansson.

Förutom vikten av att tydliggöra roller, mandat och ansvar vid krisberedskap, visar utvärderingen att det finns en del övriga utmaningar, som uppkommer utifrån hur svensk krisberedskap är designad.
– Det finns behov av tydliga ansvarsområden och roller i krishanteringssystemet, men ibland kan det formella bli ett hinder för att skapa den samverkan, samordning och samarbete som behövs, säger Anna Johansson.

Utvärderingen visar att det blir speciellt utmanande när aktörernas behov ställer krav på förmåga till kreativitet och flexibilitet för att hitta nya lösningar. Då kan aktörerna uppleva att systemet i sig begränsar de reella möjligheterna att agera och hitta lösningar vilket medför att behov inte kan tillgodoses.
– När sådana situationer uppstår påverkar det så klart relationen mellan de inblandade aktörerna. För att främja ett gott samverkansklimat krävs medvetenhet om varandra som aktörer och förmåga att föra dialog om uppkomna behov. Förhoppningen är att den här utvärderingen kan bli ett underlag som gör att samverkan i samhällsstörningar mellan olika aktörer och nivåer utvecklas och fungerar bättre vid nästa kris, säger Anna Johansson.

 

Om utvärderingen

Utvärderingen omfattar både Länsstyrelsen Västmanlands interna stabsarbete och det gemensamma arbetet i U-sam. Som grund för resultatet ligger bland annat:

  • 33 intervjuer med representanter från de aktörer som medverkat i hanteringen av pandemin, länets kommuner, region Västmanland och Länsstyrelsen
  • Sex dagars observation av interna och externa möten på Länsstyrelsen, totalt 20 olika möten och cirka 25 timmars observationer
  • Genomgång av intern dokumentation och mediabevakning från pandemins första halvår
  • Genomgång av vägledande dokument för hur hanteringen var tänkt att fungera (gemensamma grunder för samverkan och ledning, instruktion för stabsarbete och överenskommelse för U-Sam).

 

* U-Sam, som står för samverkan i U-län, är ett nätverk för krisberedskap i länet där Länsstyrelsen Västmanland är sammankallande. U-Sam består bland annat av representanter från länets tio kommuner, räddningstjänst, polis, Region Västmanland, Försvarsmakten och SOS Alarm AB.

 

Rapporten i sin helhet. Länk till annan webbplats.

 

Kontaktinformation